"Bliżej siebie - bliżej Europy" - Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 
Od roku 2001 patronem naszej placówki jest Mieczysław Tony Halik - wielki podróżnik, redaktor, dziennikarz i pisarz. To on rozbudziłw całej społe czności przedszkolnej ciekawość świata i zamiłowanie do podróży. Wspólnie z dziećmi odbywaliśmy więc liczne "wędrówki w wyobraźni", odwiedzając najdalsze zakątki świata.
Od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej nasze działania zaczęły zmierzać w kierunku bliższego poznania państw europejskich. Rozpoczęłyśmy od realizacji treści programu pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w roku szkolnym 2004/2005, który ukierunkowany był na: "organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu przez dziecko rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej "Małej i Dużej Ojczyzny" oraz wybranych krajów Europy".
Zdobyta wiedza i doświadczenie oraz niegasnące zainteresowanie wychowanków realizowanymi tematykami zrodziły potrzebę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i nauczycieli. W tym celu, postanowiłyśmy opracować Program zintegrowanej edukacji europejskiej "Bliżej siebie-bliżej Europy".
 

europa1europa 3europa 5europa 6europa 2europa1europa 3europa 5europa 6

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
 
ZAŁOŻENIA
 
1. Gromadzenie wiadomości o Europie i wykorzystywanie ich w różnych formach działalności dziecięcej.
 
2. Nawiązanie współpracy z ludźmi oraz instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską.
 
3. Rozwijanie zainteresowania środowiska dorobkiem związanym z wiedzą o Europie prezentowanym podczas imprez, wystaw, konkursów itp., organizowanych na terenie przedszkola.
 
4. Wyposażenie dzieci w zasób wiadomości, umiejętnośc i doświadczeń, wynikających z edukacji europejskiej w przedszkolu, jako punktu wyjścia do lepszego ich funkcjonowania we współczesnym świecie.
 

CELE GŁÓWNE
 
 1. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez ukazywanie im świata całościowo, przekazywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności praktycznego korzystania z niej oraz wzmacniania poczucia tożsamości historycznej, kulturowej i narodowej.
 
2. Postrzeganie wychowanka jako aktywnego badacza, odkrywcy, twórcy - odwoływanie się do jego inteligencji, doświadczeń, zainteresowań.
 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Umożliwienie dzieciom wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk oraz wyrażania siebie w kontaktach z bliższym i dalszym środowiskiem.
 
2. Budzenie zaciekawienia środowiskiem przyrodniczym, społeczno-kulturowym i technicznym na kontynencie europejskim.
 
3. Rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej werbalnej i niewerbalnej.
 
4. Rozwijanie świadomości bycia Polakiem, Europejczykiem.
 
5. Wyrabianie postaw tolerancji i szacunku oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między narodami.
 
6. Dostrzeganie swojej roli w każdej większej strukturze (systemie) oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz samorozwoju i rozwoju innych (jak postępować, uczyć się, myśleć).
 
7. Dążenie do osiągnięcia samodzielności, zaradności życiowej i umiejętności dokonywania właściwych wyborów.
 
 /autorki: Czekała Małgorzata, Raniszewska Małgorzata, Sobków Jolanta, Szadkowska Dorota/