Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Wstęp deklaracji
Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm11torun.com.pl
Dane teleadresowe jednostki
Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika
ul. Tymona Niesiołowskiego 4
87-100 Toruń
tel. 56 658 73 70
e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-02-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-21
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (scany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
Powody wyłączenia:
– część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
– administrator/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Ułatwienia na stronie internetowej
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą przeglądarki internetowej;
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;      – widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się w witrynie /podwyższony kontrast – czarne tło, białe litery; możliwość powiększania liter; podświetlane linki/;
– wszystkie zdjęcia, obrazy posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią;
– zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-02-21
Aktualizacja deklaracji dostępności – 31.03.2022 r.
Deklaracja została sporządzona przez Dyrektora przedszkola Małgorzatę Czekała
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Czekała
tel. 56 658 73 70
e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. T. Niesiołowskiego 4
– Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście dwuskrzydłowe z domofonem i podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
– Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na zewnątrz obiektu na pobliskim parkingu osiedlowym.
– Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest dyrektor przedszkola, wicedyrektor oraz pracownicy obsługowi.
– Budynek jest dwupoziomowy. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami oraz korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
– Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
– W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Budynek przy ul. Buszczyńskich 11
– Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście dwuskrzydłowe z wideofonem i podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
– Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na zewnątrz obiektu na pobliskim parkingu osiedlowym.
– Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest dyrektor, wicedyrektor oraz pracownicy obsługi.
– Budynek jest dwupoziomowy, posiada windę wyposażoną w przyciski Braill’a. Winda osobowa umożliwia wjazd na każdą kondygnację. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami oraz korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
– W budynku przedszkola znajdują się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
– Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
– W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Koordynator ds. zapewniania dostępności – Pani Aleksandra Wiśniewska