MENU PRZEDMIOTOWE

OFERTY PRACY

Brak ofert pracy
 
1

RODO

Klauzula informacyjna

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska:

  • tel.  56 611 89 92

  • e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

1

MONITORING WIZYJNY
 
Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Toruniu, obszar objęty monitoringiem, reguły rejestracji i zapisu informacji, sposób ich zabezpieczania oraz możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 
1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiamy Państwu poniższy link do sprawozdań finansowych placówek oświatowych w Toruniu.
Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdania finansowe /kliknij/

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

 
1
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Oferta na usługę - renowacja parkietu w salach dydaktycznych

Przedszkole Miejskie Nr 11 im. Tony Halika prosi o przygotowanie oferty cenowej na usługę: renowacja parkietu w czterech salach dydaktycznych.
Termin realizacji zamówienia od 24.06.2019 r. do 19.07.2019 r.
Termin składania ofert do 15.03.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4

Specyfikacja

1
 
Integracja sensoryczna_pomoce_

Dywan multimedialny z pakietem rewalidacyjnym

Informacja o wyborze oferty na dywan multimadialny z pakietem rewalidacyjnymIntegracja sensoryczna_pomoce_

Informacja o wyborze oferty na pomoce do integracji sensorycznejMata do kodowania

Informacja o wyborze oferty na matę do kodowania

 
1

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

Zapytanie ofertowe - dywany do sal dydaktycznych

Zapytanie ofertowe - zabawki, pomoce dydaktyczne

Zapytanie ofertowe - meble do gabinetu logopedy

Zapytanie ofertowe - tablice korkowe

 
1
 
Gmina Miasta Toruń – Przedszkole Miejskie Nr 11 w Toruniu (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie:
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”, aplikującego o dofinansowanie w ramach konkursu
Nr RPKP.10.01.01-IŻ.00-04-120/17 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.1 Kształcenie ogólne zawodowe w ramach ZIT. Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne w ramach ZIT.
 
Formularz ofertowy PM 11 /wersja word/

Formularz ofertowy /wersja pdf/

zapytanie ofertowe przygotowanie wniosku