"Tropiciele i Poszukiwacze na tropie"trop
 
Innowacja pedagogiczna „Tropiciele i Poszukiwacze na tropie” autorstwa Doroty Szadkowskiej i Justyny Kurkowskiej jest pomysłem na wzbogacenie i poszerzenie koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018, pt. „Kocham rodzinę i swoje miasto. Jestem Polakiem, europejczykiem, częścią świata – poznawanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu na kultury innych narodów” (której jesteśmy współautorkami) a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. 

Zakres innowacji:
 
- adresatami innowacji są dzieci 5 - letnie z grup: „Tropicieli” i „Poszukiwaczy”
- czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2017/2018
- zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dydaktycznych i przy nadarzających się okazjach wynikających ze współpracy z rodzicami i dalszym środowiskiem.
Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie dziecięcych zainteresowań otaczającym światem ze szczególnym uwzględnieniem „małej i dużej Ojczyzny”. Ma ona zachęcać i motywować przedszkolaków do poszukiwania, odkrywania i tworzenia w oparciu o zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

Cel główny:

 
- poznawanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych oraz rozwijanie zainteresowania kulturą Europy i świata.

Cele szczegółowe:
 
- dbanie o wizerunek swojego przedszkola, osiedla, miasta, regionu, kraju oraz promowanie go w środowisku poprzez udział w imprezach kulturalno-folklorystycznych i konkursach na terenie miasta, regionu, kraju,
- uświadomienie dziecku wielkiej wartości jego naturalnego środowiska: rodziny, społeczności lokalnej, ojczyzny, dających poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności,
- rozwijanie zainteresowania pracą zawodową członków rodziny oraz ludzi wykonujących ciekawe, ginące, osobliwe zawody,
- rozwijanie przywiązania i wrażliwości na piękno rodzinnego i ojczystego krajobrazu, jego osobliwości, zakątki,
- rozbudzanie szacunku dla tradycji w poczuciu patriotyzmu i więzi pokoleniowej,
- rozwijanie zainteresowania historią swojego miasta, regionu, kraju, państw Europy i świata oraz rozbudzanie zamiłowań czytelniczych,
- zdobywanie wiedzy o świecie, wymiana doświadczeń i integracja dzieci z różnych regionów kraju i świata, rozumienie i akceptowanie odrębności etnicznych i narodowych oraz uwrażliwianie na problemy współczesnego świata,
- rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.
 
trop