Aby pięknie mówić..." - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Komunikacja jest źródłem odkrywania siebie i tego co nas otacza, jest także źródłem zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka - kontaktu z drugim człowiekiem.
Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje mu możliwość komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii, sądów i uczuć.
Mowa odgrywa tez poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający go świat.
Dlatego tak ważne jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez podejmowanie różnorodnych działań z zakresu profilaktyki logopedycznej.

I. Założenia programowe
 
Głównym założeniem programu jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez skierowanie do nich działania. Ma to przyczynić się do umiejętności sprawnego komunikowania się zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi, do sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.

II. Cel główny

Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku prze3dszkolnym oraz zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy.


III. Cele szczegółowe:

1. Utrwalenie prawidłowego sposobu połykania.
2. Wyrobienie właściwego toru oddechowego.
3. Usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja.
4. Rozwijanie percepcji słuchowej.
5. Przezwyciężenie trudności artykulacyjnych.
6. Zdobycie nowych doświadczeń werbalnych.
7. Rozwijanie komunikacji językowej.
8. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
9. Wspomaganie dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy.
10. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.
11. Wdrażanie do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.
12. Wyrównanie szans edukacyjnych dziecka.
13. Wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

 
 

logopeda
 
/autorka: Małgorzata Raniszewska/