DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji
Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm11torun.com.pl

Dane teleadresowe jednostki
Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika
ul. Tymona Niesiołowskiego 4 
87-100 Toruń
tel. 56 658 73 70
e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-02-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu;
- brak opisu zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
- niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (scany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:
- część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- administrator/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą przeglądarki internetowej;
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-02-21
Deklaracja została sporządzona przez Dyrektora przedszkola Małgorzatę Czekała

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Czekała
tel. 56 658 73 70
e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. T.Niesiołowskiego 4

- Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście dwuskrzydłowe z domofonem i podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na zewnątrz obiektu na pobliskim parkingu osiedlowym.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest dyrektor przedszkola, wicedyrektor oraz pracownicy obsługowi.
- Budynek jest dwupoziomowy. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami oraz korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
- Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
- W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek przy ul. Buszczyńskich 11
- Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście dwuskrzydłowe z wideofonem i podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na zewnątrz obiektu na pobliskim parkingu osiedlowym.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest dyrektor, wicedyrektor oraz pracownicy obsługi.
- Budynek jest dwupoziomowy, posiada windę wyposażoną w przyciski Braill'a. Winda osobowa umożliwia wjazd na każdą kondygnację. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami oraz korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
- W budynku przedszkola znajdują się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
- W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.