Koncepcja pracy

 

ROCZNA KONCEPCJA PRACY
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021


"Od słowa do słowa" - tworzenie warunków sprzyjających ekspresji słownej i wychowaniu do wartości poprzez kontakt ze sztuką oraz wykorzystanie technologii cyfrowej z uwzględnieniem wspierania uzdolnień i rozwijania zdolności dzieci.

I. Doskonalenie pracy z wychowankiem.

1. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

2. Aranżowanie przestrzeni w celu tworzenia warunków do realizacji głównego kierunku koncepcji rocznej przedszkola oraz inspirującej dzieci do twórczej aktywności.

3. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

4. Prowadzenie zabawowych form nauki języka angielskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz atrakcyjnych materiałów audiowizualnych celem rozwijania ekspresji słownej dzieci.

5. Budzenie świadomości patriotycznej i narodowej poprzez zorganizowanie w salach kącików regionalnych, naukę piosenek ludowych i patriotycznych, prowadzenie zabaw tradycyjnych, poznawanie przysłów ludowych, słuchanie legend, podań i baśni ludowych.

6. Pobudzanie inwencji twórczej i aktywności słownej dzieci poprzez kontakt z teatrem w sposób pośredni i bezpośredni.

7. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli umożliwiające przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł inspirowanych twórczością literacką.

8. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dzieci wykorzystując tradycyjne metody i formy pracy oraz nowoczesne technologie edukacyjne.

9. Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, aby potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem, a także rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną i wdrażanie dzieci do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku różnorodnych ćwiczeń logopedycznych.

10. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych działań twórczych (aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, teatralna) z wykorzystaniem aktywizujących metod i form pracy oraz nowoczesnych technologii

11. Rozwijanie ekspresji werbalnej poprzez rozwiązywanie i układanie zagadek, pracę z obrazkiem oraz historyjkę obrazkową.

12. Kształtowanie świadomych twórców i odbiorców kultury poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych pozwalających na indywidualizację procesu nauczania i dostosowywanie go również do potrzeb dziecka zdolnego.

13. Redagowanie gazetki przedszkolnej “Mały podróżnik” w ścisłej współpracy z dziećmi jako forma pracy z dzieckiem zdolnym.

14. Tworzenie sytuacji edukacyjnych uświadamiających dzieci na temat wad i zalet płynących z korzystania z technologii cyfrowej.


II. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

1. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – wprowadzenie w świat wartości takich jak: dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja w połączeniu z realizacją formy współpracy z rodzicami “Pół godzinki dla rodzinki”.

2. Organizacja drzwi otwartych z rodzicami propagujących różne gry i zabawy rozwijające mowę dziecka.

3. Organizowanie wycieczek, spotkań mających na celu ułatwienie dzieciom kontaktu ze sztuką.

4. Udział dzieci w konkursach, przeglądach i imprezach promujących przedszkole w środowisku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

5. "Twórczy karmnik” - konkurs dla rodziców i dzieci.

6. “Malowana treść” - konkurs dla rodziców i dzieci ilustrujący okładkę ulubionej książki.  

7. Nawiązanie współpracy z Mediateką w Toruniu przy ul. Raszei.

8. Współpraca z Rodzicami w zakresie realizacji programu własnego “Dziecko zdolne. Radość i wyzwanie”.

9. Poszukiwanie efektywnej drogi komunikacji z rodzicami    wykorzystując nowoczesną technologię cyfrową.

10. Przedszkolny dzień wymiany książki.