Menu podmiotowe

DANE TELEADRESOWE

Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika
Rodzaj: Oświata
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Toruń
Miejscowość: Toruń
Adres: ul. Tymona Niesiołowskiego 4 (siedziba główna)
Tel. 56 658 73 70
Adres: ul. Józefa i Sylwestra Buszczyńskich 11 (drugi budynek)
Tel. 55 221 05 92
Email: pm11torun@poczta.onet.pl
www: http://www.pm11torun.com.pl

STATUS PRAWNY
1. Przedszkole Miejskie nr 11 w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8; 87-100 Toruń

Wydział Edukacji, ul. Fałata 39; 87-100 Toruń

tel. 56 611 88 20

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu; ul. Moniuszki 15/21; 87-100 Toruń

tel. 56 620 00 65

4. Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277);
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086);
  • Statut Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu.

WYKAZ OSÓB I FUNKCJE

mgr Małgorzata Czekała – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11
mgr Mariola Wenker – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11

ORGANIZACJA
Organami Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu są:

1. Dyrektor – Kompetencje Dyrektora znajdują się w Ustawie o systemie oświaty i Statucie Przedszkola;
2. Rada Pedagogiczna – kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Ustawie o systemie oświaty, a dookreślone są w postaci szczegółowych kompetencji w Statucie Przedszkola, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów przedszkola oraz w Regulaminie Rady Pedagogicznej;
3. Rada Rodziców – kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Ustawie o systemie oświaty, dookreślone są w postaci szczegółowych kompetencji w Statucie, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów przedszkola oraz w Regulaminie Rady Rodziców.