„Odkrywczy rajd rowerowy”

Innowacja  „Odkrywczy rajd rowerowy” autorstwa Małgorzaty Czekała, Aleksandry Wiśniewskiej i Marioli Wenker zostanie wprowadzona w grupie dzieci 5-6-letnich w przedszkolu w terminie od 01.10.2016 r. do 30.06.2017 r. /za wyjątkiem miesięcy zimowych/. Obejmie także rodziców dzieci z ww. grupy.
W procesie wychowawczo-dydaktycznym prowadzonym w naszej placówce dużą uwagę przywiązujemy do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa oraz wzbudzania w dzieciach poczucia przynależności i tożsamości kulturowej. Nasze wycieczki rowerowe będą okazją do zwiedzania interesujących miejsc naszego miasta i okolicy. Dzieci będą doświadczały świadomego uczestnictwa w kulturze i korzystały z dziedzictwa kulturowego „naszej małej ojczyzny”.
Ważnym elementem w czasie wycieczek rowerowych będzie również prowadzenie obserwacji przyrodniczych – obserwacja przyrody w różnych porach roku, co wpłynie na podniesienie wrażliwości estetycznej.
Nie mniej ważne będzie także propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zdobywanie kondycji fizycznej oraz przyswajanie zasad higieniczno-zdrowotnych zachowania się na wycieczkach.
Zależy nam przede wszystkim na zmianie koncepcji tworzenia wspólnej przestrzeni rodzic – dziecko – nauczyciel. Rodzic ma być nie tylko klientem, ale partnerem czy sprzymierzeńcem przedszkola. Wspólna aktywność to świetna interakcja oraz okazja do budowania relacji dzięki wspólnemu działaniu.

 

Cele innowacji:

– poznawanie interesujących miejsc naszego miasta i okolic zarówno w kontekście kulturowym, społecznym, historycznym, przyrodniczym;
– kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa – wzbudzanie lokalnego patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej;
– pogłębienie wiedzy poprzez konfrontację własnych obserwacji z wiadomościami teoretycznymi;
– rozwijanie umiejętności współżycia w zespole i aktywności społecznej, kultury, obcowania z ludźmi i przyrodą;
– wyrabianie samodzielności, zaradności, świadomej dyscypliny, wrażliwości estetycznej;
– budowanie między przedszkolem i rodzicami partnerskich relacji, nastawionych na realizację wspólnych przedsięwzięć i na świadomą współpracę w obszarze wspierania rozwoju dzieci;
– kreowanie środowiska przedszkolnego sprzyjającego edukacji i wychowaniu dzieci;
– propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie dzieci i ich rodziców do czynnego spędzania wolnego czasu;
– doskonalenie wiedzy dotyczącej znaków i przepisów drogowych;
– wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wypraw rowerowych.