Koncepcja pracyROCZNA KONCEPCJA PRACY
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019
"Przedszkolak  w  świecie  przyrody - 
tworzenie  sytuacji  edukacyjnych,  
będących  okazją  do obcowania z naturą, 
a  także  nabywania  praktycznych  umiejętności
w zakresie  poznawania  jej  różnorodności  i  ochrony."


 
Cele:
  • pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt oraz zjawisk pogodowych,
  • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • uwrażliwianie dzieci na wartość jaką stanowi przyroda w życiu człowieka,
  • kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody i wyciągania wniosków,
  • rozbudzanie w dzieciach wartości estetycznych poprzez budzenie zamiłowania do poznawania piękna przyrody,
  • rozwijanie zainteresowania architekturą zieleni charakterystyczna dla różnych ekosystemów.

DOSKONALENIE PRACY Z WYCHOWANKIEM

Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt oraz zjawisk pogodowych.

1. Dostarczanie dzieciom wiedzy dotyczącej charakterystycznych zmian w przyrodzie w zależności od pory roku, w toku obserwacji (rozpoznawanie pór roku i ich zwiastunów).

2. Poznawanie świata zwierząt oraz ich związków ze środowiskiem.

3. Poznawanie świata roślin oraz ich związków ze środowiskiem.

4. Rozbudzanie aktywności dzieci w zakresie poznawania i rozumienia otaczającej je przyrody.

5. Wskazanie multimediów jako cennego źródła wiedzy o przyrodzie – kształtowanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w filmach, pokazach, prezentacjach multimedialnych.Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka oraz potrzeby rozumienia  jego ochrony.

2. Udział w kampaniach i heppeningach na rzecz ochrony środowiska, np., Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi, Odkupmy Toruń. Kubusiowi przyjaciele natury.

3. Kształtowanie gotowości do podejmowania pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez m.in. aktywny udział w organizowanych akcjach związanych z recyklingiem (zbiórka makulatury, zużyte baterie, nakrętki).

4. Wdrażanie wiedzy proekologicznej podczas działań dydaktyczno – wychowawczych: dostarczanie dzieciom wzorca osobowego promującego ekologiczny tryb życia (rekreacja, wyłączanie światła, oszczędzanie wody).    
   


Uwrażliwianie dzieci na wartość jaką stanowi przyroda w życiu człowieka.

1. Odkrywanie związków pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje.

2. Przyroda widziana oczami mikroskopu czyli obserwowanie i porównywanie gotowych preparatów mikroskopowych.

3. Wyrabianie w dzieciach umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą słów, rysunków.

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska
- zanieczyszczenia i ochrona powietrza, wody, gleby z jednoczesnym wdrażanie dzieci do poszanowania wszelkich form życia.

5. Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą – uwrażliwienie dzieci na los zwierząt przebywających w schronisku.Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody i wyciągania wniosków.

1. Systematyczne prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym i poza nim.

2. Zorganizowanie w salach kącików przyrody ożywionej i nieożywionej z możliwością samodzielnego eksperymentowania.

3. Cykliczne korzystanie z pracowni „Przyrodniczo – badawczej” celem przeprowadzania doświadczeń związanych z głównym kierunkiem pracy.
Stosowanie nawyków kultury ekologicznej podczas zabaw, wypoczynku, nauki i pracy.

4. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych np., tj. dostrzeganie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt  w kolejnych porach roku.

5. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych z jednoczesnym nabywaniem umiejętności podejmowania właściwych decyzji i unikania zagrożeń.


Rozbudzanie w dzieciach wartości estetycznych poprzez budzenie zamiłowania do poznawania piękna przyrody i zainteresowania architekturą zieleni.

1. Wykorzystywanie inspiracji przyrodą oraz materiałów przyrodniczych podczas rozwijania umiejętności wypowiadania się przez sztuki: plastykę, muzykę i małe formy teatralne.

2. Propagowanie zdobytej wiedzy na terenie przedszkola a także poza nim (prace plastyczne, teatrzyki, inscenizacje i konkursy).

3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w otoczeniu o charakterze estetycznym poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą; wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania.


4. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku  na łonie natury.


Rozwijanie zainteresowania florą i fauną charakterystyczną dla różnych ekosystemów.

1. Poznawanie różnych ekosystemów (lądowych, wodnych, sztucznych, naturalnych)  poprzez planowanie tematów kompleksowych

2. Przygotowanie do umiejętności wyróżniania ekosystemów (układów ekologicznych) ze względu na występujące w nich łańcuchy pokarmowe.

3.Informowanie o istnieniu i znaczeniu parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

1. Zachęcanie rodziców do przedstawiania swoich pasji i zainteresowań związanych z roczną koncepcją pracy przedszkola (zainteresowania przyrodnicze, ekologiczne, obcowanie ze sztuką);

2. Gromadzenie we współpracy z rodzicami i dalszym środowiskiem lokalnym, materiałów do realizacji głównego kierunku pracy.

3. „Jestem Eko - udział rodziców i dzieci w pokazie mody ekologicznej

4. Konkurs techniczno – plastyczny „JESIENNA IKEBANA”.

5.Pomoc w nawiązywaniu lub kontynuowaniu współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, samorządem, instytucjami i organizacjami życia kulturalnego (biblioteki, muzea, domy kultury, skanseny itp.)

6.Zachęcenie rodziców do systematycznego gromadzenia materiałów tematycznie związanych z głównym kierunkiem pracy do gazetki przedszkolnej „Mały Podróżnik”.