Koncepcja pracyROCZNA KONCEPCJA PRACY
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020


"Emocje pokazujemy, bo z matematyką świetnie sobie radę dajemy"

 

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, kształcenie umiejętności odreagowywania napięć, kształtowanie właściwej postawy wobec innych oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

I. Doskonalenie pracy z wychowankiem.

1. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – Kodeks Przedszkolaka. Wyeksponowanie formy graficznej w salach grupowych.

3. Emocje ukryte w bajkach - czytanie bajek terapeutycznych.

4. Planowanie zajęć z kodowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj.: maty do kodowania, tablicy interaktywnej, programowania z krabem, robota Bee-bot.

5. Wykorzystywanie w pracy z dzieckiem aktywizujących  metod i różnorodnych form wpływających na wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanka.

6. Projektowanie i wykonywanie przez dzieci pomocy dydaktycznych przydatnych do zabaw i zajęć kształtujących pojęcia matematyczne.

7. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

8. Organizowanie zajęć plastycznych inspirowanych „Królową Nauk” – matematyką.

9. Organizowanie zabaw i zajęć ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

10. „Muzyka to matematyka” – aranżowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozładowanie negatywnych emocji.

11.Tworzenie różnego rodzaju kalendarzy w grupach, np.: „Poznajemy dni tygodnia”, „Kalendarz pogody”, „Urodziny w przedszkolu”.

12. Organizowanie zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem bazy informatycznej przedszkola w celu rozwijania zainteresowań technologią informacyjną z uwzględnieniem cyberprzestrzeni.

13. Organizowanie  ćwiczeń i zabaw interakcyjnych sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć oraz zapobiegających powstawaniu agresji słownej i fizycznej.

14. Wspieranie dzieci mających problemy z opanowaniem treści z obszaru edukacji matematycznej oraz wykazujących szczególne zdolności matematyczne.II. Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 

1. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych i rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci.

2. Organizacja drzwi otwartych z rodzicami propagujących różne gry i zabawy matematyczne.

3. „Współczuję, więc pomagam”- udział w różnych akcjach charytatywnych.

4. Organizowanie wycieczek, spotkań mających na celu ukazanie dzieciom zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

5. Udział dzieci w konkursach, przeglądach i imprezach promujących przedszkole w środowisku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

6. Zorganizowanie konkursu dla rodziców pt. „Co czuje Ziemia?”

7. Zorganizowanie konkursu dla rodziców pt. „Matematyczna ozdoba świąteczna”, którego wytwory zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy.