„Dziecko w świecie wartości” – Program wychowawczy

Wychowanie jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli, dokonywanym przede wszystkim przez słowo (i inne postaci interakcji, zwłaszcza przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych zmian w rozwoju. Na proces wychowawczy składają się cztery czynniki tworzące dynamiczny układ. Są to: cel wychowawczy, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela, doświadczenia zdobyte przez wychowanka w procesie wychowawczym oraz zmiany zachodzące w osobowości wychowanka pod wpływem doświadczeń.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie zastępuje domu rodzinnego, uzupełnia jedynie i wzbogaca doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Rolą przedszkola jest aktywne współdziałanie z rodzicami dziecka, gdyż powinni oni akceptować koncepcję wychowawczą przedszkola i mieć wpływ na jej realizację. Celem działań nauczyciela jest pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.
Program wychowawczy jest integralną częścią realizowanego w przedszkolu programu wychowania. Jego treści zawarte są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola określonej w podstawie programowej. Korelacja treści programowych i integracja różnorodnych zajęć umożliwia nauczycielom powracanie do tych samych tematów i ujmowania ich w coraz to innym aspekcie wychowawczym odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

Program ma charakter otwarty, a jego elastyczność umożliwia swobodny dobór treści programowych zgodnie z inicjatywą nauczyciela i aktywnością dzieci.

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych.

ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA
1. Wskazywanie możliwości poznania samego siebie /określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja/.2. Poznanie oczekiwań rodziców w zakresie metod wychowawczych, stosowanie metod skutecznego oddziaływania wychowawczego.

3. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej do wspólnego rozwiązywania problemów.

4. Dążenie do eliminowania zachowań społecznie nieakceptowanych poprzez kształtowanie postaw asertywnych, naukę rozwiązywania konfliktów w toku prowadzonych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.

5. Współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i prowadzenia terapii z dziećmi potrzebującymi pomocy/sprawiającymi problemy wychowawcze/.

6. Systematyczne stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych zachowań celem budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

7. Wychowanie i kształcenie dzieci w duchu umiłowania Ojczyzny szacunku dla drugiego człowieka.

8. Kształtowanie postawy przyjaźni i tolerancji miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

9.Rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, kształtowanie zachowań proekologicznych, doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych.

10. Zapewnienie nietykalności osobistej, poszanowanie własności osobistej każdego dziecka.

CELE WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA
Cel główny:Wprowadzanie wychowanków w świat wartości uniwersalnych będących podstawą otwartej i twórczej działalności zmierzającej do rozumienia i nazywania własnych potrzeb i innych, poznania określonych norm i przyjęcia kryterium własnego postępowania przy współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka.

2. Wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego.

3. Wdrażanie do kulturalnych zachowań wobec rówieśników i osób dorosłych.

4. Stwarzanie dzieciom warunków do odkrywania siebie i innych przez własne działania.

5. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu jako formy wymiany poglądów oraz sposobu na osiąganie kompromisu i rozwiązywanie konfliktów.

6. Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących higienę i bezpieczeństwo.

7. Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz budowanie tożsamości narodowej.

8. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do otaczającego świata.

Autorki: Kaźmierczak Elżbieta, Sobków Jolanta, Wenker Mariola