Misja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole stwarza warunki emocjonalno – motywacyjne i materialne do wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym w celu przygotowania wychowanka do podjęcia obowiązku szkolnego i umożliwienia mu osiągania sukcesów w dalszej edukacji.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie przez nie sukcesu. Nasze przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.