„Bliżej siebie – bliżej Europy” – Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Od roku 2001 patronem naszej placówki jest Mieczysław Tony Halik – wielki podróżnik, redaktor, dziennikarz i pisarz. To on rozbudziłw całej społe czności przedszkolnej ciekawość świata i zamiłowanie do podróży. Wspólnie z dziećmi odbywaliśmy więc liczne „wędrówki w wyobraźni”, odwiedzając najdalsze zakątki świata.
Od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej nasze działania zaczęły zmierzać w kierunku bliższego poznania państw europejskich. Rozpoczęłyśmy od realizacji treści programu pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w roku szkolnym 2004/2005, który ukierunkowany był na: „organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu przez dziecko rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej „Małej i Dużej Ojczyzny” oraz wybranych krajów Europy”.
Zdobyta wiedza i doświadczenie oraz niegasnące zainteresowanie wychowanków realizowanymi tematykami zrodziły potrzebę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i nauczycieli. W tym celu, postanowiłyśmy opracować Program zintegrowanej edukacji europejskiej „Bliżej siebie-bliżej Europy”.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ZAŁOŻENIA

1. Gromadzenie wiadomości o Europie i wykorzystywanie ich w różnych formach działalności dziecięcej.

2. Nawiązanie współpracy z ludźmi oraz instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską.

3. Rozwijanie zainteresowania środowiska dorobkiem związanym z wiedzą o Europie prezentowanym podczas imprez, wystaw, konkursów itp., organizowanych na terenie przedszkola.

4. Wyposażenie dzieci w zasób wiadomości, umiejętności i doświadczeń, wynikających z edukacji europejskiej w przedszkolu, jako punktu wyjścia do lepszego ich funkcjonowania we współczesnym świecie.

CELE GŁÓWNE

1. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez ukazywanie im świata całościowo, przekazywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności praktycznego korzystania z niej oraz wzmacniania poczucia tożsamości historycznej, kulturowej i narodowej.

2. Postrzeganie wychowanka jako aktywnego badacza, odkrywcy, twórcy – odwoływanie się do jego inteligencji, doświadczeń, zainteresowań.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Umożliwienie dzieciom wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk oraz wyrażania siebie w kontaktach z bliższym i dalszym środowiskiem.

2. Budzenie zaciekawienia środowiskiem przyrodniczym, społeczno-kulturowym i technicznym na kontynencie europejskim.

3. Rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej werbalnej i niewerbalnej.

4. Rozwijanie świadomości bycia Polakiem, Europejczykiem.

5. Wyrabianie postaw tolerancji i szacunku oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między narodami.

6. Dostrzeganie swojej roli w każdej większej strukturze (systemie) oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz samorozwoju i rozwoju innych (jak postępować, uczyć się, myśleć).

7. Dążenie do osiągnięcia samodzielności, zaradności życiowej i umiejętności dokonywania właściwych wyborów.

Autorki: Czekała Małgorzata, Raniszewska Małgorzata, Sobków Jolanta, Szadkowska Dorota