Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci

ROZDZIAŁ I
Założenia ogólne

§ 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

§ 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

§ 3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:
„Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do szatni i oddanie pod opiekę nauczyciela lub innego dyżurującego pracownika przedszkola,
„Odbieranie dziecka z przedszkola” – rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki lub innego dyżurującego pracownika przedszkola i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

§ 4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są:

1. rodzice/prawni opiekunowie – poświadczają zapoznanie się z regulaminem poprzez podpisania oświadczenia – /Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu/;
2. upoważnieni opiekunowie;
3. nauczyciele i pracownicy przedszkola.

ROZDZIAŁ II
Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób
zobowiązanych do przestrzegania regulaminu
Opis zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 5. 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola, który rano pełni dyżur w szatni oraz je osobiście odbierają z przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie prawni powierzają dziecko osobie dyżurującej przygotowane do wejścia do sali.
3. Pracownicy pełnią dyżur zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów w szatni /Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu/. Harmonogram ten jest opracowywany na dany rok szkolny.

§ 6. 1. Pracownik, który rano pełni dyżur w szatni osobiście przekazuje nauczycielowi dziecko lub monitoruje jego drogę do sali /sale znajdujące się na parterze/. Nauczyciel osobiście przejmuje dziecko.
1) Pracownik, który rano pełni dyżur w szatni informuje domofonem nauczyciela o fakcie przybycia dziecka i monitoruje jego drogę Poinformowany nauczyciel monitoruje przybycie dziecka do sali /sale znajdujące się na piętrze/.
2) Pracownik, który pełni dyżur popołudniu informuje osobiście lub domofonem o fakcie odebrania dziecka i monitoruje drogę dziecka do rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej /sale na parterze/
3) Pracownik, który popołudniu pełni dyżur w szatni informuje domofonem nauczyciela o fakcie odbioru dziecka. Poinformowany nauczyciel monitoruje wyjście dziecka, a pracownik dyżurujący monitoruje jego zejście i przekazuje rodzicowi/ prawnemu opiekunowi lub osobie upoważnionej /sale znajdujące się na piętrze/ .

§ 7. W celu usprawnienia organizacji odbioru dzieci z przedszkola pracownik pełniący dyżur w szatni komunikuje się z nauczycielem za pomocą domofonu.

§ 8. 1. Niedopuszczalne jest samodzielne komunikowanie się przez domofon rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej /informowanie o odbiorze dziecka/. Czynność tę wykonuje wyłącznie pracownik pełniący dyżur.
2. Obowiązkiem rodziców/ prawnych opiekunów lub osób upoważnionych jest cierpliwe oczekiwanie w holu głównym przedszkola na fakt zawołania dziecka przez osobę pełniącą dyżur.
3. Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych w szatni dla dzieci uniemożliwia osobie pełniącej dyżur monitorowanie dzieci, ogranicza widoczność.

§ 9. Pracownik pełniący dyżur nie może opuścić stanowiska pracy. Po zakończonym rannym dyżurze zobowiązany jest do zamknięcia drzwi wejściowych.

§ 10. Podczas pełnienia dyżuru obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów z rodzicami, korzystania z telefonów komórkowych, prowadzenia innych czynności, które wpłyną na prawidłowe wykonywanie dyżuru. Jeżeli wymaga tego sytuacja kieruje rodzica/opiekuna prawnego do nauczyciela grupy.

§ 11. Rodzice/opiekunowie prawni lub nauczyciel kontaktują się ze sobą tylko w sytuacjach, nagłych, niecierpiących zwłoki. Niedopuszczalne jest prowadzenie długich rozmów – nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w sali, a jego uwaga nie może być rozpraszana.

§ 12. Kontakt rodziców/opiekunów prawnych regulują wewnętrzne przepisy – „Procedura kontaktów z rodzicami” i „System efektywnej współpracy z rodzicami”.

§ 13. W godzinach wzmożonej ilości rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych odbierających dzieci z przedszkola – dyrektor, wicedyrektor wyznacza drugiego pracownika, który będzie pełnił dyżur w szatni.

§ 14. Sale grupowe, gdzie przebywają dzieci najmłodsze, które rozpoczęły edukację przedszkolną powinny być zamykane od środka na klucz.

§ 15. 1. Rodzice mogą powierzyć odbiór dziecka z przedszkola innym opiekunom pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia swojej woli /Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu/.
2. Pracownicy przedszkola nie wydadzą dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.

§ 16. Rodzice ww. przypadku przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w upoważnieniu .

§ 17. 1. Rodzice mają możliwość dopisywania innych osób w trakcie trwania edukacji przedszkolnej.
2. Rodzice mogą złożyć oświadczenie o woli rezygnacji z uprawnień osób odbierających dziecko z przedszkola /Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu/. Oświadczenie należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola, który poświadcza tę decyzję.

§ 18. 1. Upoważniony przez rodziców opiekun dziecka musi mieć ukończone 18 lat.
2. Pracownicy przedszkola nie wydadzą dziecka osobom niepełnoletnim.

§ 19. 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora, wicedyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel powiadamia policję.

§ 20. 1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
2. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.
3. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

§ 21. 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola tj. do godz. 16.30 nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 0,5 godziny.
3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, wicedyrektora przedszkola. Dyrektor, wicedyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, wicedyrektora przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców oraz zapewnienia dziecku dalszej opieki.
5. Rodzice /opiekunowie prawni lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.

§ 22. 1. Pracownik pełniący dyżur ma prawo sprawdzić dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.
2. Rodzice zobowiązani są do poinformowania osób upoważnionych do odbioru dziecka, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez przedszkole jedynie w celu identyfikacji /klauzula informacyjna/

§ 23. 1. Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel grupy. Zobowiązany jest do wykonywania czynności wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych w stosunku do dzieci.
2. Niedopuszczalne jest wykonywanie innych czynności niż wymienione w ust. 1.
3. Wszelkie inne czynności wykonuje przed lub po zakończeniu pracy w grupie z dziećmi – poza godzinami dydaktycznymi.
4. Nauczyciel pełniący opiekę nad dziećmi od rana zobowiązany jest do przekazania swojej zmienniczce informacji na temat bezpieczeństwa tj. o liczbie dzieci w grupie i wydarzeniach, które miały miejsce na jej zmianie.
5. W przypadku udziału dzieci w zajęciach dodatkowych obwiązują następujące zasady:
1) Jeżeli na zajęcia dodatkowe idą wszystkie dzieci z grupy nauczyciel jest zobowiązany do uczestnictwa w tych zajęciach.
2) W przypadku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych kilkorga dzieci nauczyciel grupy pozostaje w sali z pozostałymi dziećmi lub przekazuje dzieci pod opiekę innemu nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.
3) Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dodatkowe nauczyciel grupy przekazuje stan faktyczny ilości dzieci uczestniczących w tych zajęciach, podaje ich imiona i nazwiska oraz inne wiadomości o dzieciach, które uważa za ważne.
4) Po skończonych zajęciach dodatkowych nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odprowadza dzieci do sali i przekazuje nauczycielowi grupy informację o liczbie dzieci oraz inne wiadomości o dzieciach, które uważa za ważne.
5) Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona oczekuje w holu głównym na dziecko w sytuacji, kiedy jeszcze trwają zajęcia dodatkowe. Pracownik pełniący dyżur informuje o fakcie odbioru tylko i wyłącznie nauczyciela grupy.
7) Niedopuszczalne jest zabranie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną z zajęć dodatkowych bez poinformowania o tym fakcie nauczyciela grupy.

ROZDZIAŁ III
Inne postanowienia

§ 24. Każdy pracownik wchodzący do przedszkola i wychodzący z przedszkola w ciągu dnia zobowiązany jest do sprawdzenia czy drzwi wejściowe i furtki zostały zamknięte.

§ 25. 1. Starszy Specjalista ds. gospodarczo – żywieniowych, starszy rzemieślnik /budynek przy ul. Niesiołowskiego/ oraz wicedyrektor, konserwator /budynek przy ul Buszczyńskich/ odpowiedzialni są za zamknięcie drzwi „gospodarczych” oraz bramy głównej przedszkola.
2. Brama główna otwierana jest w przypadku przewożenia posiłków pomiędzy budynkami, dostawy towaru na teren przedszkola, czy wjazdu innych służb, które muszą wjechać na teren przedszkola.

§ 26. Każdy rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona wchodząca i wychodząca z przedszkola zobowiązana jest do zamknięcia furtek prowadzących na teren przedszkola.

§ 27. Każdy pracownik, który wpuszcza na teren przedszkola interesantów zobowiązany jest do monitorowania jego drogi tj. doprowadzenia interesanta do odpowiedniej osoby, która zobowiązana jest do monitorowania drogi powrotnej interesanta po załatwieniu sprawy oraz poinformowania o konieczność zamknięcia furtek.

§ 28. 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na nietypowe zachowania odwiedzających nas interesantów, na nie należące do mienia własnego przedmioty, pakunki pozostawione bez opieki w miejscach nietypowych, trudnodostępnych.
2. Jeżeli zaobserwuje jedną z wyżej wymienionych sytuacji natychmiast informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

§ 29. 1. W przedszkolu obowiązują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, jak Regulamin „Bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola, Regulamin „Wycieczek i innych wyjść poza teren przedszkola” o których są informowani rodzice podczas zebrań i są udostępnione na stronie internetowej przedszkola oraz „Zasady bezpieczeństwa” obowiązujące na terenie placówki, które otrzymują od nauczycieli grup, a ich znajomość potwierdzają w formie pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, protokoły znajdują się w dokumentacji nauczyciela grupy.

§ 30. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustaleń zawartych ww. dokumentach. Pomoże to w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro i bezpieczeństwo jest naszą wspólną troską.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 31. Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika jest ogólnodostępny i znajduje się w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 32. Nauczycielki zobowiązane są do zapoznania rodziców z treścią niniejszego regulaminu.

§ 33. Traci moc regulamin z dnia 28.09.2018 r.

§ 34. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania. – Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2023 z dnia 21.08.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców/opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania edukacji przedszkolnej dziecka.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl; tel. 56 611 89 92.