„Tropiciele i Poszukiwacze na tropie”

Innowacja pedagogiczna „Tropiciele i Poszukiwacze na tropie” autorstwa Doroty Szadkowskiej i Justyny Kurkowskiej jest pomysłem na wzbogacenie i poszerzenie koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018, pt. „Kocham rodzinę i swoje miasto. Jestem Polakiem, europejczykiem, częścią świata – poznawanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu na kultury innych narodów” (której jesteśmy współautorkami) a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Zakres innowacji:
– adresatami innowacji są dzieci 5 – letnie z grup: „Tropicieli” i „Poszukiwaczy”
– czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2017/2018
– zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dydaktycznych i przy nadarzających się okazjach wynikających ze współpracy z rodzicami i dalszym środowiskiem.

Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie dziecięcych zainteresowań otaczającym światem ze szczególnym uwzględnieniem „małej i dużej Ojczyzny”. Ma ona zachęcać i motywować przedszkolaków do poszukiwania, odkrywania i tworzenia w oparciu o zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

Cel główny:

– poznawanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych oraz rozwijanie zainteresowania kulturą Europy i świata.
Cele szczegółowe:
– dbanie o wizerunek swojego przedszkola, osiedla, miasta, regionu, kraju oraz promowanie go w środowisku poprzez udział w imprezach kulturalno-folklorystycznych i konkursach na terenie miasta, regionu, kraju,
– uświadomienie dziecku wielkiej wartości jego naturalnego środowiska: rodziny, społeczności lokalnej, ojczyzny, dających poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności,
– rozwijanie zainteresowania pracą zawodową członków rodziny oraz ludzi wykonujących ciekawe, ginące, osobliwe zawody,
– rozwijanie przywiązania i wrażliwości na piękno rodzinnego i ojczystego krajobrazu, jego osobliwości, zakątki,
– rozbudzanie szacunku dla tradycji w poczuciu patriotyzmu i więzi pokoleniowej,
– rozwijanie zainteresowania historią swojego miasta, regionu, kraju, państw Europy i świata oraz rozbudzanie zamiłowań czytelniczych,
– zdobywanie wiedzy o świecie, wymiana doświadczeń i integracja dzieci z różnych regionów kraju i świata, rozumienie i akceptowanie odrębności etnicznych i narodowych oraz uwrażliwianie na problemy współczesnego świata,
– rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

 

trop