Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura dotyczy:
Nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu.

Zasady postępowania:
1. Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami przebiegają według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego poniższe formy przekazywania informacji:

 • zebrania z rodzicami,
 • zajęcia otwarte,
 • drzwi otwarte,
 • konsultacje indywidualne,
 • uroczystości i imprezy przedszkolne,
 • dni adaptacyjne,
 • kącik dla rodziców /wejście do przedszkola/,
 • kąciki grupowe /hol główny przedszkola/,
 • kącik logopedy /hol główny przedszkola/
 • kalendarz imprez i uroczystości,
 • strona internetowa przedszkola,
 • galeria twórczości plastycznej „Ja i mój świat”
 • gazetka przedszkolna „Mały Podróżnik”.
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość kontaktów dodatkowych z nauczycielami poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb, wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

3. Miejscem kontaktów nauczycielami z rodzicami jest przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w danym pomieszczeniu, rozmowy nie odbywają się na korytarzu /w sytuacji przekazania krótkiej informacji może to być korytarz/.

4. W sytuacjach uzasadnionych sytuacjami wychowawczymi nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

5. Kontakty powinny mieć charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach /tylko informacje o złym samopoczuciu dziecka, wyjeździe na wycieczkę, o dostarczeniu niezbędnych materiałów, zaproszeniu na zajęcia itp. mogą być przekazane telefonicznie/.

6. Obecność rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach ogólnych, grupowych, zajęciach otwartych, drzwiach otwartych, dniach adaptacyjnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

7. Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodzica i nauczyciela są odnotowywane na karcie rozmowy i potwierdzone podpisem rodzica/prawnego opiekuna i nauczyciela.

8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

9. Informacje o aktualnościach z życia przedszkola rodzice otrzymują poprzez systematyczne zamieszczanie ich w kącikach dla rodziców /wejście do przedszkola, hol główny, kalendarz imprez i uroczystości, kąciki grupowe itp./ oraz stronę internetowa przedszkola.

10. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/prawnych opiekunów kolejno do:

 • nauczyciela,
 • Dyrektora przedszkola,
 • Wicedyrektora przedszkola.
 • Rady Pedagogicznej,
 • Organu nadzorującego przedszkole.
11. Rodzice/opiekunowie prawni wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadawalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.