Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Dnia 22 lutego 2021 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

  • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

zostały określone w Zarządzeniu nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2020 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia:

nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
/Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.01.2021 r./

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 22.02 – 10.03.2021r.

( do godz.15:00)

08.06 – 16.06.2021 r.

(do godz. 15:00)

 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 30.03.2021 r.

 

 

 

do 15.03.2021 r.

do 01.07.2021 r.

 

 

 

do 16.06.2021 r.

 3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

06.04.2021 r.

 

do godz. 12:00

02.07.2021 r.

 

do godz. 12:00

 4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 06.04. 2021 r.  – (od godz. 12:00)

do 14.04.2021 r. (do godz. 15:00)

od 02.07.2021 r. – (od godz.12:00)

do 08.07.2021 r. (do godz. 15:00)

 5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

15.04.2021 r.

(do godz. 12:00)

09.07.2020 r.

(do godz. 12:00)

KRYTERIA

I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

Kryteria Liczba pkt Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 128 oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata
2 Niepełnosprawność kandydata 128 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018 poz. 511 ze zm.)
3 Niepełnosprawność jednego
z rodziców
128
4 Niepełnosprawność obojga rodziców 128
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998
ze zm.)
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia określa kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz liczbę punktów za te kryteria

1) zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 pkt.
Dokumenty potwierdzające – kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie.2) zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.
Dokumenty potwierdzające – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie.

3) Ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 pkt.
Dokumenty potwierdzające – dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy.

4) Kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 pkt.
Dokumenty potwierdzające – deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko.

5) Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka – 4 pkt.
Dokumenty potwierdzające – zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie.

6) Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 pkt.
Dokumenty potwierdzające: oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zawarcie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.