RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu reprezentowane przez dyrektora Małgorzatę Czekała z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4, zwanej dalej Przedszkolem.

2. Dane do kontaktu
a) nr telefonu: 56 658 73 70
b) adres: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika ; ul. Niesiołowskiego 4; 87-100 Toruń
c) e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Toruniu przy ul. Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

4. Dane do kontaktu IODO
a) imię i nazwisko: Jakub Rutkowski
b) numer telefonu: 56 611 89 92
c) e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

5. Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

6. Przedszkole przetwarza Państwa dane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Tony Halika w Toruniu.

8. Podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu wyłącznie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.e RODO).

10. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

11. Państwa dane będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

12. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzania przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
c) przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu niżej wymieniona prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

14. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

15. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit.a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).