„W labiryncie uczuć i emocji”

Innowacja „W labiryncie uczuć i emocji” jest  pomysłem na wzbogacenie i poszerzenie koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020, pt. „Emocje pokazujemy, bo z matematyką świetnie sobie radę dajemy” – doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, kształcenie umiejętności odreagowywania napięć, kształtowanie właściwej postawy wobec innych oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Innowacja będzie realizowana w grupie dzieci 5-letnich („Żeglarze”).

Cel główny:
Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych i matematycznych oraz systemu wartości dziecka we współpracy ze środowiskiem.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie i okazywanie emocji i uczuć pozytywnych i dostrzeganie wartości z nimi związanych,
 • kontrolowanie emocji negatywnych i wyrażanie ich w społecznie akceptowany sposób,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej i poczucia własnej wartości,
 • kreowanie norm społecznych oraz rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, akceptacji, tolerancji i empatii poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i szerszym środowisku społecznym,
 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu,
 • aranżowanie sytuacji edukacyjnych oraz wykorzystanie nadarzających się okazji, atrakcyjnych i różnorodnych metod i form pracy do poznawania pojęć i zdobywania umiejętności matematycznych.
Spodziewane efekty
Wpływ na przedszkolaków:

 • rozwój dziecięcych kompetencji poznawczych;
 • rozwój dziecięcych kompetencji społeczno-emocjonalnych;
 • rozwój tożsamości narodowej, regionalnej, grupowej;
 • rozwój umiejętności współpracy, integracji, tolerancji i szacunku.

Wpływ na pracę przedszkola:

 • podnoszenie jakości pracy przedszkola;
 • poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń przez nauczyciela – stażystę (współrealizatora zadań innowacji);
 • promocja przedszkola w środowisku lokalnym, ogólnopolskim.