„Z kulturą mi do twarzy”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury). W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, zarówno te, które działają na terenie Polski, jak i te poza granicami naszego kraju, a które mają możliwość realizacji założeń projektu. W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy lub cała placówka. Udział w projekcie jest bezpłatny. Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022. Celem międzynarodowy projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”  jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. Cele szczegółowe:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

LISTA ZADAŃ
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
1. „W magicznym świecie dźwięków” – poznawanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć.
2. „Spotkania z muzyką” – zaproszenie do placówki muzyków, zespołów muzycznych.
3. „Podróż do królestwa dźwięków” – zorganizowanie wyjścia, wyjazdu do opery, filharmonii lub szkoły muzycznej na koncert.
4. „Wśród nocnej ciszy” – zorganizowanie koncertu kolęd i pastorałek dla rodziców / placówki.
5. „Piosenka jest dobra na wszystko” – zorganizowanie konkursu lub przeglądu wokalnego (wewnętrzny lub zewnętrzny).
6. „Tanecznym krokiem” – przygotowanie układu tanecznego do muzyki klasycznej, filmowej.
7. „Paleta barw” – zorganizowanie pleneru malarskiego w najbliższym otoczeniu i wykonanie prac plastycznych farbami (pejzaż, infrastruktura lokalna bez postaci ludzi i zwierząt).
8. „W Galerii Sztuki” – wyjście na wystawę dzieł sztuki.
9. „Śladami przeszłości” – zwiedzanie muzeum (w zależności od możliwości, np. muzeum zabawek, archeologiczne, historyczne).
10. „Mistrzowie pędzla” – zapoznanie z dziełami wybitnych malarzy w różnoraki sposób, np. stworzenie „żywego obrazu”, tworzenie reprodukcji przez dzieci, nadawanie nowych tytułów według pomysłów dzieci.
11. „Tajemnice teatru” – zapoznanie z rodzajami teatru, budową i osobami z nim związanymi (aktor, scenograf, charakteryzator itp.). Zapoznanie z historią teatru, np. teatr starożytny.
12. „Z wizytą w teatrze” – wyjście na dowolny spektakl teatralny i wykonanie plastycznej ilustracji przedstawienia.
13. „Świętujemy Dzień Teatru” ( 27 marca) – przygotowanie dla innych grup dowolnej inscenizacji, np. inspirowanej literaturą dziecięcą.
14. „Teatr lalek” – wykonanie dowolną techniką pacynek, kukiełek, marionetek i przygotowanie wystawy.
15. „Dawno, dawno temu, za górami, za lasami…” – napisanie w grupie krótkiej opowieści i zilustrowanie jej (może to być w formie książki, istotna jest współpraca w grupie).
16. „W niemym kinie” – zapoznanie dzieci z historią kina w dostępnym dla nich zakresie (filmy nieme, rodzaje animacji itp.). Zabawy pantomimiczne według pomysłu nauczyciela (odgrywanie scenek, prezentacja emocji itd.).
17. „Telewizja dziewiątą muzą” – analiza, prezentacja dotycząca zmian w efektach specjalnych.
18. „U nas najlepiej” – przygotowanie spotu reklamowego / filmiku reklamującego własną placówkę.
19. „Sztuka współczesna” – wykonanie ekorzeźby, pracy przestrzennej z surowców wtórnych (tektura, masa papierowa, metale, plastik itp.).

W module I należy zrealizować przynajmniej 5 zadań.

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
1. „Piękno tradycji” – przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat tradycji swojego regionu (obrzędy, zwyczaje, potrawy, tańce ludowe, sztuka regionalna).
2. „Warsztaty ludowe” – zorganizowanie lub udział w warsztatach ludowych, np. malowanie pisanek, wyplatanie z wikliny, robienie wianków, tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych itp.
3. „Perły regionu” – wycieczka do miejsca związanego z kulturą regionu (muzeum, sala dziedzictwa, skansen itp.).
4. „Na ludową nutę” – nawiązanie współpracy z zespołem folklorystycznym (udział w koncercie, poznanie instrumentów, strojów ludowych) lub założenie własnego (przygotowanie koncertu na terenie placówki lub poza nią). Nauka dowolnego tańca regionalnego lub pieśni ludowej.
5. „Regionalne cuda”– zorganizowanie konkursu plastycznego oraz wystawy prac o tematyce ludowej. O technice wykonania decyduje nauczyciel prowadzący biorąc pod uwagę możliwości dzieci.
6. „Magia uliczek” – wycieczka po mieście, poznawanie i fotografowanie zabytków. Stworzenie albumu prezentującego najpiękniejsze zakątki miasta / wsi, w których realizowany jest projekt.
7. „Moje miasto – moja duma” – zapoznanie z historią (dostosowane do wieku), herbem, flagą miasta/wsi. Spotkanie z władzami miasta / wsi. Chętne osoby mogą przygotować pamiątkowy album i wręczyć go gospodarzom.
8. „Dzień wspomnień i zadumy” – wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy; zwrócenie uwagi na zachowanie na cmentarzu oraz szacunek dla zmarłych (zalecamy by to zadanie wykonać z dziećmi starszymi – z zerówki lub szkoły podstawowej).
9. „Nasza tradycja” – zapoznanie i udział w dowolnej regionalnej uroczystości, np. Sobótka, Orszak Zapustny czy Przywołówki.
10. „Pejzaże Polski” – zorganizowanie konkursu plastycznego oraz wystawy prac (Galeria Sztuki Dziecięcej) prezentujących piękno polskiej przyrody.
11. „Na ile się znamy?” – zaprezentowanie swojego regionu w dowolny sposób (potrawa, strój, utwór itp.) w formie zagadki dla innych uczestników projektu.
12. „Do hymnu!” – przygotowanie uroczystości patriotycznej z okazji świąt państwowych. Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych.
13. „Moja okolica” – wykonanie zdjęcia przedstawiającego miejscowość, w której się mieszka (park, pomnik, kościół itp.). Stworzenie pracy plastycznej techniką dowolną z wykorzystaniem tego zdjęcia. Może to być praca indywidualna lub grupowa.

W module II należy zrealizować przynajmniej 5 zadań.

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
1. „Kodeks dobrego zachowania” – ustalenie zasad panujących w grupie / klasie w formie obrazkowej lub pisemnej i ich konsekwentne przestrzeganie.
2. „Tydzień uprzejmości” – rozmowa dotycząca właściwego zachowania względem innych osób, zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym (np. starsze dzieci pomagają młodszym), używania zwrotów grzecznościowych. Proponujemy by każdy dzień podsumować rozmową o tym, co dobrego zrobiło się dla innych i podkreślić, że uprzejmym warto być zawsze.
3. „Siła bajek” – czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej empatię, poruszające problemy dotyczące ich wieku (np. bajki terapeutyczne, baśnie). Podejmowanie próby oceny zachowania bohaterów.
4. „Bez barier” – zorganizowanie w placówce spotkania z osobą niepełnosprawną w celu integracji oraz uwrażliwienia dzieci na potrzeby tych osób.
5. „Sztuka łączy wszystkich” – przygotowanie występu, koncertu, ręcznie wykonanych prezentów dla osób starszych lub niepełnosprawnych (np. laurki z okazji Dnia Seniora czy Dnia Osób Niepełnosprawnych) i przekazanie ich tym osobom.
6. „Zaświeć na niebiesko” – zorganizowanie Dnia Świadomości Wiedzy o Autyzmie. Tego dnia można przygotować warsztaty, spotkanie z terapeutą, który opowie o potrzebach dzieci ze spektrum autyzmu. Zalecamy też przygotowanie ulotek (zaprojektowanych przez dzieci) na ten dzień (organizatorzy przygotują propozycję takich ulotek, które będzie można dowolnie modyfikować). Ulotki dzieci mogą wręczać przechodniom podczas spaceru. Proponujemy, by tego dnia ubrać się na niebiesko i wykonać pamiątkowe zdjęcie.
7. „Młodsi starszym pomagają” – burza mózgów na temat sposobów niesienia pomocy i bycia uprzejmym wobec osób starszych. Zilustrowanie pomysłów w formie plakatu i wywieszenie go w widocznym miejscu, np. w szatni.
8. „Warto pomagać” – zorganizowanie akcji charytatywnej mającej na celu pomoc potrzebującym ludziom (np. Rodacy Bohaterom, Szlachetna Paczka, UNICEF itd.). Nie włączamy w to akcji dla
zwierząt. Prosimy, aby do paczki dołączyć informację o tym, że dary przygotowano w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” i zamieścić jego logo.
9. „Z babcią i dziadkiem dobrze się bawimy” – zorganizowanie spotkania z dziadkami (np. warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, kulinarne, gimnastyczne, teatralne itp.). Okazywanie im należytego szacunku.
10. „Kochamy babcie i dziadków” – przygotowanie występu dla dziadków na dowolną okazję. Można też zachęcić dziadków do udziału w przedstawieniu razem z dziećmi.
11. „Z kulturą przy stole” – rozmowa kierowana na temat zasad właściwego zachowania się przy stole. Do wykonania tego zadania zalecamy wykorzystanie filmów edukacyjnych/ilustracji.
12. „Savoir vivre przy stole” – zorganizowanie poczęstunku w placówce, np. wspólny świąteczny obiad (zwracanie uwagi na sposób nakrywania do stołu i zachowanie się przy stole).
13. „W restauracji czy w kawiarni” – zabawa tematyczna, która będzie okazją do wcielania się w rolę klienta i kelnera. Pozwoli na utrwalenie poznanych zasad zachowania się przy stole i stosowania zwrotów grzecznościowych. Starsze dzieci mogą udać się do restauracji czy kawiarni na obiad czy deser. Należy wówczas zwrócić uwagę nie tylko na właściwe zachowanie przy stole, ale i strój.
14. „Przy rodzinnym stole” – konkurs fotograficzny. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują obiad lub deser, nakrywają do stołu i wykonują pamiątkowe zdjęcie (zwracamy uwagę także na strój).
15. „Moje korzenie” – wykonanie drzewa genealogicznego przy współpracy z rodzicami (może być w formie konkursu). Praca wykonana techniką dowolną, forma płaska.
16. „Moja rodzina” – rozmowa kierowana na temat najbliższych oraz szacunku jaki należy im okazywać połączona z wykonaniem upominków, filmiku, przedstawienia dla rodziców.
17. „Kupon na dobry dzień” – wykonanie kuponów na przyjemności dla rodziców, np. czas na czytanie książki, domowe SPA, kawę na tarasie itp. (forma dowolna) lub sprawienie przyjemności rodzicom, np. przygotowanie śniadania.
18. „Jaka jest moja rodzina?” – praca plastyczna techniką kolażu.
19. „Dzień rodziny”- zorganizowanie spotkania z rodzicami (np. piknik, zajęcia otwarte, zawody sportowe, przedstawienie itp.).
20. „Nie ma dzieci, są ludzie” – obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Zapoznanie z konwencją praw dziecka i przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka.

W module III należy zrealizować przynajmniej 5 zadań.

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA
1. „Cztery Wielkie Wynalazki – druk, kompas, papier, proch” – zapoznanie z wynalazkami pochodzącymi z Chin (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, film itp.).
2. „Chińskie wachlarze” – wykonanie z papieru wachlarzy i ozdobienie ich według własnego pomysłu.
3. „Chiński smok” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem kreatywnych materiałów (klocki, kubeczki, rolki itp.).
4. „Sałatka grecka” – zajęcia kulinarne. Przygotowanie sałatki greckiej.
5. „Olimpiada sportowa” – zorganizowanie zawodów sportowych, przybliżenie idei olimpiady greckiej.
6. „Portfolio na Olimpie” – przygotowanie stroju wraz z atrybutami oraz kwestii związanej z wybranym bohaterem mitologii greckiej. Dziecko przebiera się za dowolnego bohatera i krótko o nim
opowiada, a następnie bierze udział w pokazie mody i pamiątkowej sesji zdjęciowej.
7. „Mali i duzi architekci” – konstruowanie z dostępnych materiałów (klocki, kubki plastikowe, rolki, kartony) budowli na wzór słynnych zabytków znajdujących się we Włoszech (np. Koloseum, akwedukty, Krzywa Wieża w Pizie itp.).
8. „Zabawy z piłką” – zorganizowanie zawodów sportowych z wykorzystaniem piłek. Szczegółowy opis gier na wzór antycznych Rzymian autorstwa Adama Zawojaka dostępny tu: https://imperiumromanum.pl/ciekawostka/zabawy-z-pilka/.
9. „Egipski szyfr” zapoznanie z wyglądem i historią pisma egipskiego. Zapisywanie hieroglifów patyczkiem umoczonym w farbie na rolce tapety. Wzór liter i symboli jest dostępny w Internecie.
10. „Piasek pustyni” – rysowanie na piasku – ćwiczenia grafomotoryczne lub obejrzenie spektaklu malowania piaskiem.
11. „Quiz wiedzy” – zorganizowanie quizu wiedzy na temat poznanych kultur wielkich cywilizacji.

W module IV należy zrealizować przynajmniej 5 zadań.

Realizatorzy (rok szkolny 2021 – 2022) – grupa „Wędrowcy”