Oplata za przedszkole

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu
1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu  w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.

2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola  telefonicznie lub nauczycielowi grupy.

W związku z wejściem w życie 18 maja 2023 r. uchwały nr 1096/23 zmieniającej uchwałę nr 950/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.
Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
  • miesięczna opłata regulowana za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn: stawka godzinowa wynikająca z obowiązującej ustawy x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu (czesne),
  • miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn; dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu (żywienie).
Od dnia 1 września 2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł
Przykłady obliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (czesne)

1) Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7:30 – 16:30 ( tj. 9 godz.)

W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9 godz. pobytu dziennie: 5 godz. bezpłatnych i 4 godz. płatne)

Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7:30
sposób wyliczenia: 1,30zł /godz. x 4 godz. = 5,20zł/dziennie x 21 dni roboczych = 109,20zł / m-c

 

2) Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7:45-16:15 ( tj. 8,5 godz.)

W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5 godz. pobytu dziennie: 5 godz. bezpłatnych i 3,5 godz. płatne)

Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola

Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7:45

sposób wyliczenia:1,30zł/godz x 4 godz.= 5,20zł/dziennie x 21 dni roboczych = 109,20/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Numer konta przedszkola
BANK MILLENNIUM
23 1160 2202 0000 0001 7625 2203
Opłaty należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.