Oplata za przedszkole

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu
1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu  w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.

2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola  telefonicznie lub nauczycielowi grupy.

W zwiazku z wejsciem w życie z dniem  2 listopada 2018 r. uchwały nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty, znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w  przedszkolu.
Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
  • miesięczna opłata regulowana za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn: stawka godzinowa wynikająca z obowiązującej ustawy x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu (czesne),
  • miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn; dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu (żywienie).
Od dnia 1 października 2019 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł
Przykłady obliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (czesne)

1) Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7:30 – 16:30 ( tj. 9 godz.)

W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9 godz. pobytu dziennie: 5 godz. bezpłatnych i 4 godz. płatne)

Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7:30
sposób wyliczenia: 1,00zł /godz x 4 godz. = 4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych = 84,00zł / m-c

2) Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7:45-16:15 ( tj. 8,5 godz.)

W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5 godz. pobytu dziennie: 5 godz. bezpłatnych i 3,5 godz. płatne)

Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola

Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7:45

sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 4 godz.= 4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych = 84,00/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Opłata za przedszkole wg stawki godzinowej (czesne)
obowiązująca od 1.09.2013r.

stawka
1 zł/godz
x ilość dni
roboczych
Liczba
godzin
Opłata/czesne w zł
23 dni 22 dni 21 dni 20 dni 19 dni
1 godz. 23,00 zł 22,00 zł 21,00 zł 20,00 zł 19,00 zł
2 godz. 46,00 zł 44,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 38,00 zł
3 godz. 69,00 zł 66,00 zł 63,00 zł 60,00 zł 57,00 zł
4 godz. 92,00 zł 88,00 zł 84,00 zł 80,00 zł 76,00 zł
5 godz. 115,00 zł 110,00 zł 105,00 zł 100,00 zł 95,00 zł
6 godz. 138,00 zł 132,00 zł 126,00 zł 120,00 zł 114,00 zł
Numer konta przedszkola
BANK MILLENNIUM
23 1160 2202 0000 0001 7625 2203
Opłaty należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.