Regulamin elektronicznej ewidencji

Regulamin elektronicznej ewidencji

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
§ 1. 1. Elektroniczny System Ewidencji Pobytu w Przedszkolu funkcjonujący  w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu obejmuje wszystkie dzieci.
2. W celu rejestracji godzin przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, wprowadza się czytnik rejestrujący wejścia i wyjścia dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem.
3. Do każdego dziecka przypisana jedna indywidualna karta zbliżeniowa, która zostaje wydana rodzicowi (opiekunowi prawnemu).
4. Karta jest imienna, posiada numer identyfikacyjny.
5. Karta jest własnością Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
6. Kartą posługują się rodzice (opiekunowie prawni) po przyprowadzeniu i przed odbiorem dziecka z przedszkola.
7. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji dziecka w przedszkolu.
8. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz karty.

9. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.10. Fakt utraty karty należy niezwłocznie zgłosić do dyrektora przedszkola lub do wychowawców grup.

11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu, rodzic/opiekun zostaje obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupionej karty wraz z kosztami manipulacyjnymi.

12. Karty mogą zostać wydane wyłącznie dla osób wskazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.

13. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

§ 2. 1. Czytnik wejściowy/wyjściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na parterze na ścianie holu przed wejściem do szatni.2. Przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.

3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic /opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika, w momencie opuszczania placówki przedszkola.

4. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola.

5. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. Na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WCHODZĘ”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Aktualna godzina wyświetla się na ekranie rejestratora.

6. Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WYCHODZĘ” a przyłożenie karty zbliżeniowej zarejestruje godzinę odbioru dziecka.

7. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, należy o tym fakcie poinformować wychowawcę grupy, który odnotuję godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola w formie papierowej.

8. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji osobie pełniącej dyżur w szatni lub nauczycielowi w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

9. Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkola służy rejestracji godzin przyjścia i wyjścia  z przedszkola do celów prowadzonej dokumentacji pracy nauczyciela.

10. Raporty drukowane są każdego dnia i stanowią integralną cześć dokumentacji nauczyciela – dziennika zajęć.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.