„Radość odkrywania – pasja tworzenia” – Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Transformacja w polskiej oświacie i jej reforma stworzyły nam warunki do autonomicznych działań zmierzających do wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru przedszkola, do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i programowych w oparciu o osiągnięcia współczesnej psychologii rozwojowej, dydaktyki twórczości i innych dziedzin nauki z uwzględnieniem własnych doświadczeń.
W dialogu z wychowankami i ich rodzicami pracujemy nad tworzeniem modelu przedszkola: otwartego i przyjaznego dziecku, bezpiecznego, przytulnego, ciekawego i estetycznego miejsca jego rozwoju.
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przebiega bardzo intensywnie i ma ogromny wpływ na jego przyszłą konstrukcję psychofizyczną, której wtórnym kreatorem jest nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Pełnienie tej roli zobowiązuje go do podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji profesjonalnych po to, aby rutynę, przyzwyczajenia i schematyczność zastąpić nowatorstwem i twórczością pedagogiczną. Tylko taki nauczyciel jest zdolny do projektowania okazji edukacyjnych, które pozwolą mu odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, wspomagać kreowanie się jego indywidualności i samodzielności.
Chcąc podnieść jakość procesu wychowawczo – dydaktycznego zmierzającego do maksymalizowania szans rozwoju osobowości każdego dziecka opracowałyśmy program wychowania przedszkolnego „Radość odkrywania – pasja tworzenia”.
Źródłem naszych inspiracji intelektualnych były: konfrontacja koncepcji psychologiczno – pedagogicznych z praktyką, bogactwo i różnorodność naszych doświadczeń.
Niniejszy program adresujemy do nauczycieli, którzy odczuwają potrzebę praktycznego wykorzystywania niekonwencjonalnych metod pracy z dzieckiem.
Mamy nadzieję, że program „Radość odkrywania – pasja tworzenia” będzie dla nauczycieli źródłem inspiracji do kreatywnego tworzenia rzeczywistości edukacyjnej.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Osiągnięcia rozwojowe w okresie przedszkolnym determinują sukces dziecka w szkole. Mamy nadzieję, że program „Radość odkrywania – pasja tworzenia” będzie dla nauczyciela drogowskazem do projektowania takich okazji edukacyjnych, które przyczyniają się do rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, aby mogło ono osiągnąć sukces w dalszej edukacji.
Kierunek dążeń pedagogicznych wskazują cele programu. Od ich właściwego określenia i realizacji zależy efektywność procesu wychowawczo – dydaktycznego.

Cel główny programu edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radość odkrywania – pasja tworzenia”.

„Przedszkole tworzy warunki emocjonalno – motywacyjne i materialne do wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym w celu przygotowania wychowanka do podjęcia obowiązków szkolnych i umożliwienia mu potencjalnego sukcesu w dalszej edukacji”.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

1. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa psychologicznego poprzez:

1.1. Poznanie, odkrywanie i rozumienie siebie i innych w różnych formach działalności indywidualnej, zespołowej i grupowej.

1.2. Rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie i zdolności wyrażania własnego „Ja”.

1.3. Aktywne przyswajanie i respektowanie wiedzy o wartościach, normach, wymaganiach życia w grupie.

1.4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do samodzielnego i racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, znoszenia stresów i porażek.

1.5. Rozwijanie umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej.

2. Wzbogacanie wiedzy o świecie i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu zainspirowanym bezpośrednimi kontaktami z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym.

3. Rozwijanie i kształcenie procesów poznawczych, zdolności i operacji umysłowych sprzyjających aktywnemu i samodzielnemu dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu poprzez:

3.1.Podtrzymywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, postaw i motywacji charakterystycznych dla badacza, odkrywcy, twórcy.

4. Rozwijanie mowy i kształcenie poprawności językowej oraz wzbogacanie zasobów słownictwa czynnego i biernego.

5. Rozwijanie sprawności fizycznej, kreowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

6. Rozwijanie i kształcenie uczuć społeczno – moralnych, intelektualnych i estetycznych w celu odnalezienia przez dziecko harmonii w życiu zmysłowym, uczuciowym, społecznym, intelektualnym i duchowym.

Powyższe cele nauczyciel powinien realizować w ramach oddziaływania na wszystkie sfery osobowości dziecka z uwzględnieniem treści ze wszystkich obszarów edukacyjnych, biorąc pod uwagę niżej wymienione założenia.

Autorki: Czekała Małgorzata, Szadkowska Dorota