Koncepcja pracy

ROCZNA KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022

„Moja rodzina,  mój kraj – moje miejsce w Europie” – kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, regionu, kraju, nabywanie szacunku do osiągnięć poprzednich pokoleń i konfrontacja z własnym obrazem europejskiego współczesnego społeczeństwa.

I. Doskonalenie pracy z wychowankiem.

I. Wykorzystanie różnorodnych metod badań pedagogicznych i narzędzi badawczych w celu określenia poziomu rozwoju osobowości dziecka jako punktu wyjścia do projektowania sytuacji edukacyjnych wspomagających jego rozwój psychofizyczny.

II. Podejmowanie działań wychowawczo – dydaktycznych mających na celu kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, regionu, kraju, nabywanie szacunku

Do  pkt II

1. Uświadamianie znaczenia zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego jako wartości materialnej i duchowej danej wspólnoty:

  • Zapoznanie z najbliższym otoczeniem (przedszkolem, osiedlem)
  • Zachęcanie dziecka do aktywnego udziału w życiu wspólnoty przedszkolnej, lokalnej,
  • Uwrażliwianie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego i lokalnego,
  • Budzenie szacunku wobec osiągnięć przeszłych pokoleń, rozumienie potrzeby ochrony tradycji.

2. Organizowanie sytuacji  inspirujących, wyzwalających twórczość dzieci w różny sposób, np. tekstem literackim, muzyką, barwnym opowiadaniem, wywołanymi przeżyciami.

3. Wykorzystanie filmu, literatury, muzyki, sztuki plastycznej do kształtowania postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w „Małej i Dużej Ojczyźnie” (miłość, patriotyzm, tolerancja, piękno, szacunek itp.).

4. Zapoznanie z sylwetkami i osiągnięciami wielkich Torunian, Polaków, będących wzorem do naśladowania, motywujących do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

5. Interesowanie się wydarzeniami kulturalnymi w regionie, kraju i na świecie w celu zdobywania i poszerzania wiedzy uwzględniającej ich specyfikę.

6. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej przy równoczesnym otwarciu się na kulturę innych państw.

7. Ukierunkowanie na umiejętność rozumienia i respektowania obowiązujących wzorów i norm społecznych, właściwe pełnienie ról społecznych, rozwijanie postaw prospołecznych, działań w zakresie wolontariatu i działań charytatywnych.

8. Wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, tolerancji, rozróżniania dobra i zła poprzez rozumienie i akceptowanie odrębności narodowych oraz respektowanie ich praw.

9. Odbywanie podróży w wyobraźni i rozwijanie dziecięcych zainteresowań wędrówką po świecie poprzez tworzenie i wzbogacanie kącików przyrodniczych i regionalno-podróżniczych.

 

II. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

1. Zapoznanie ze strukturą rodziny i panującymi w niej zależnościami, dbanie o atmosferę i wzajemne więzi poprzez opowiadania o rodzinie, oglądanie fotografii, udział
w uroczystościach o charakterze rodzinnym, tzw. „ drzwiach otwartych”.

2. Wzbudzanie zainteresowania pracą zawodową członków rodziny oraz ludzi wykonujących ciekawe, ginące, osobliwe zawody poprzez udział w akcji „ Rodzic jako ekspert”, spotkania z osobami prezentującymi ciekawe zawody, opowiadania nauczyciela.

3. Organizowanie spacerów, wycieczek mających na celu rozbudzenie przywiązania i wrażliwości na piękno rodzinnego i ojczystego krajobrazu.

4. Udział w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” – rozbudzenie zainteresowania literaturą krajową.

5. Udział dzieci w konkursach, przeglądach i imprezach promujących przedszkole w środowisku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

6. Konkurs fotograficzny dla rodziców i plastyczny dla dzieci „Cudze chwalicie, swego nie znacie(motywy przyrodnicze, architektoniczne w tym architektura zieleni, ludowe, folklorystyczne (np. skanseny) itd.)

7. Konkurs kulinarny dla rodziców i dla dzieci „Tony Halik – patron przedszkola”- dania z różnych stron świata.

8. Udział rodziców i dzieci w pikniku rodzinnym zorganizowanym pod hasłem  „Po sąsiedzku”.

9. Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, samorządem, instytucjami
i organizacjami życia kulturalnego (biblioteki, muzea, domy kultury, skanseny itp.)