Koncepcja pracy

ROCZNA KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024

“Mały sportowiec” – sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju

I. Doskonalenie pracy z wychowankiem.

 1. Uatrakcyjnianie zajęć    dotyczących aktywności ruchowej      przez wykorzystywanie  różnych  rekwizytów  i muzyki.
 2. Rozwijanie dziecięcej motywacji do podejmowania samodzielnych, świadomych i celowych działań na rzecz własnego, harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez np. zabawy tematyczne, zabawy samorzutne z wykorzystaniem udostępnianych akcesoriów.
 3. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć na temat sportu i różnych jego dyscyplin –poznanie przez  dzieci  sylwetek  czołowych polskich sportowców i ich osiągnięć.
 4. Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia poprzez wdrażanie do dbania o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy, opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się.
 5. Organizowanie rywalizacji    sportowej    w formie  gier,  zabaw  ruchowych,  zawodów oddziałowych i między oddziałowych w sali zabaw ruchowych w przedszkolu i na terenie ogrodu   przedszkolnego –uczenie   dzieci zasad   fair   play, umiejętności  ponoszenia porażki, okazywania uznania zwycięzcom.
 6. Organizowanie spotkań  dzieci  ze sportowcami  i  trenerami  lokalnych  klubów sportowych  oraz  absolwentami  przedszkola odnoszącymi sukcesy sportowe.
 7. Zorganizowanie stałych kącików sportowych  i akcesoriów w sali o  charakterze  sportowym.
 8. Przeprowadzenie zajęć  koleżeńskich  z zakresu  inspirowania  aktywności  ruchowej dzieci.
 9. „Witaminy w kolorach”- organizowanie kolorowych dni w oddziałach.
 10. Nawiązanie współpracy z dietetyczką, starszym referentem, pracownikami kuchni w celu samodzielnego przyrządzania śniadania przez dzieci.
 11. Rozwijanie sprawności fizycznej dziecka poprzez:
 • dostarczenie okazji do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, polegającej na organizowaniu i zachęcaniu dzieci do udziału we wszelkich zabawach związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych), budynku przedszkola i na powietrzu,
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherbone: inicjowanie ruchów prowadzących do poznawania własnego ciała, wyczucia ciężaru, czasu i przestrzeni; inicjowanie ruchów prowadzących do współdziałania w grupie; inicjowanie ruchów kreatywnych; łączenie wykonywania ruchów z tzw. „opowieścią ruchową”; wykonywanie ruchów odzwierciedlających podkład muzyczny.

12. Wykorzystanie świata sztuki i przyrody jako inspiracji do różnych form aktywności dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej.

13. Warsztaty kulinarne organizowane przez rodziców dla  w grupach z cyklu „Zdrowo jem i aktywnie spędzam dzień” rozbudzających zmysły: węchu, smaku, wzroku, dotyku.

II. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z zakresu zdrowego stylu życia.
 2. Organizacja drzwi otwartych z rodzicami propagujących różne gry i zabawy sportowe.
 3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem w zakresie wychowania uwzględniającego zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju fizycznego dziecka.
 4. Organizowanie wycieczek, spotkań mających na celu ukazanie dzieciom zdrowego stylu życia.
 5. Udział dzieci w konkursach, przeglądach i imprezach promujących przedszkole w środowisku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 6. Zorganizowanie konkursu dla rodziców pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 7. Kontynuacja udziału w akcji „Mamo, tato wolę wodę”.
 8. Zorganizowanie 11 edycji międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci “Bezpieczny przedszkolak” – pod hasłem “Jestem bezpieczny podczas uprawiania sportu” albo „Bezpieczne zabawy sportowe”.
 9. Angażowanie rodziców w spotkania w ramach akcji “Rodzic jako ekspert”.
 10. Udział rodziców i dzieci w pikniku rodzinnym zorganizowanym na terenie przedszkola pod hasłem „Żyjmy zdrowo – na sportowo”.