„Toruń – moje miasto, czyli wiem skąd jestem”

Najbliższe środowisko dziecka (rodzina, społeczność przedszkolna, lokalna, mała ojczyzna) jest wielką wartością, dającą poczucie naturalnej przynależności i bezpieczeństwa. Kształtuje postawy i zachowania pozwalające nawiązać mu więź z otoczeniem. Poznając przeszłość łatwiej zrozumieć przyszłość.

Niniejsza innowacja pozwoli w sposób najbardziej efektywny – przystępny, interesujący, innowacyjny – kierować procesem wychowawczo – dydaktycznym, umiejętnie powiązać podstawowe cele i zadania przedszkola z zadaniami edukacji regionalnej. Innowacja będzie realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w grupie dzieci 6-letnich („Turyści”)

Założenia ogólne
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, uznanymi organizacjami i instytucjami, na rzecz tworzenia warunków do poznawania wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu dziecka.

Cele innowacji:

  • poznanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz jego uniwersalnych wartości w kontekście wartości narodowych, ogólnoludzkich;
  • wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o własnym regionie dotyczącej różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego: geograficznego, etnograficznego, kulturowego;
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości jako fundamentu tworzenia postaw o dużej wrażliwości moralnej, otwartych, tolerancyjnych, poszukujących uniwersalnych wartości w najbliższym otoczeniu i we własnym postępowaniu;
  • rozwój osobowości dziecka wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość i współtworzącą ją;
  • zapewnienie dziecku optymalnych warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych przy równoczesnym rozwijaniu poczucia jego przynależności do danej grupy rodzinnej, społeczności lokalnej i grupy etnicznej, do narodu, państwa, społeczności europejskiej;
  • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i przedszkolem opartych na wzajemnym szacunku i miłości;
  • poznanie technik wytwarzania i konstruowania form – tworów kultury duchowej i materialnej.