„Ładnie mówię z Polą i Tolkiem” – Program Profilaktyki Logopedycznej

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 letnich. Nazwa programu „Ładnie mówię z Polą i Tolkiem”, to cykl spotkań z sylwetami dwojga przedszkolaków Poli i Tolka, które wprowadzą dzieci w świat logopedycznych zabaw i zadań wspierających rozwój mowy. Program zakłada wypracowanie i wspomaganie umiejętności sprawnego komunikowania się zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Profilaktyka logopedyczna prowadzona będzie w formie gier i zabaw artykulacyjnych dla dzieci, w formie ćwiczeń:
• oddechowych;
• aparatu artykulacyjnego;
• prawidłowej artykulacji głosek;
• słuchu fonematycznego;
• motoryki małej i dużej;
• poszerzania słownika biernego i czynnego;
• doskonalenia umiejętności budowania zdań złożonych;
• ogólnorozwojowych.

CELE PROGRAMU

Każdy proces terapeutyczny wymaga sprecyzowania celów, dzięki którym wszelkie działania są ukierunkowane i sprzyjają osiąganiu zamierzonych efektów. Niniejszy program zakłada realizację celów ogólnych oraz szczegółowych w odniesieniu do dzieci uczęszczający do przedszkola.

Cel ogólny
– profilaktyka logopedyczna, czyli skuteczne wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dzieci, kształtowanie sprawności językowej dzieci 3 – 6 letnich.

Cele główne programu:
a) stymulowanie do podejmowania komunikacji;
b) doskonalenie mowy już ukształtowanej;
c) doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego.

Cele szczegółowe programu:
a) zainteresowanie dzieci słowem mówionym, śpiewanym bądź czytanym;
b) ćwiczenia motoryki małej i dużej;
c) ćwiczenia sprawności artykulacyjnej, wzrokowej i słuchowej;
d) rozwijanie sprawności narządów mowy, poprzez wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych;
e) kształtowanie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek w mowie spontanicznej;
f) rozbudzanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci.

Autorka: Paprocka Justyna