„Wesołe, zdrowe i przyjazne przedszkole” – Program profilaktyczny

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Jednakże oprócz troski o wychowanie dzieci przedszkole prowadzi również różnorodne działania profilaktyczne. Wszelkie działania podejmowane w tym kierunku zmierzają do wyeliminowania zagrożeń i niebezpieczeństw, do zapobiegania zjawiskom niepożądanym, propagowania odpowiednich zachowań, przestrzegania ustalonych zasad. Nie sposób wyobrazić sobie bowiem, aby dziecko nie było wyposażone w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w umiejętność przewidywania, unikania zagrożeń, aby nie było wyposażone w odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające mu bezpieczne wkraczanie w kolejne etapy coraz bardziej samodzielnego życia. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczyciela, jest realizacja zadań profilaktycznych umożliwiających nabycie przez dzieci określonych kompetencji, które ułatwią im zdrowe, bezpieczne funkcjonowanie w teraźniejszości oraz w przyszłości.

Program profilaktyczny w swych oddziaływaniach jest skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców. Program ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
Realizacja celów programowych odbywać się będzie w ośmiu blokach tematycznych. Treści z zakresu programu profilaktycznego zawarte są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola określonych w podstawie programowej.
Program profilaktyczny jest integralną częścią realizowanego programu wychowania w przedszkolu. Umożliwia to nauczycielom powracanie do tych samych tematów kompleksowych i ujmowanie ich w coraz to innym aspekcie, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych swoich wychowanków.
Program profilaktyczny ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności od zainteresowań dzieci oraz inwencji nauczyciela.
Program ma również charakter cykliczny i będzie realizowany od września do czerwca każdego roku szkolnego. Corocznie po ukończeniu programu nauczyciele będą zobowiązani do przeprowadzenia ewaluacji oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z realizacji treści programowych

CELE GŁÓWNE

1. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia oraz wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.

2. Propagowanie zdrowego stylu życia

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

2. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu.

3. Zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.

Autorki: Raniszewska Małgorzata, Sokołowska – Szmańda Violetta, Wiśniewska Aleksandra