„Sensoryka dla smyka – zabawy stymulujące zmysły”

Innowacja „Sensoryka dla smyka – zabawy stymulujące zmysły” ma na celu szerzenie idei rozwoju wielozmysłowego z wykorzystaniem zabaw sensorycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, badawczych, dydaktycznych i rytmiczno-ruchowych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do podejmowania różnorodnej aktywności własnej, w której inicjatywa i własna pomysłowość odgrywa istotną rolę. Podczas realizowania innowacji dziecko podejmuje różnorodne działania, a przez to zdobywanie doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności, które  wpływają korzystnie na problemy behawioralne, społeczne i emocjonalne, które mogą mieć wpływ na ukształtowanie dostatecznie mocnej bazy sensorycznej. Innowacja była realizowana w roku szkolnym 2020/2021 w grupie dzieci 6-letnich („Zdobywcy”).

 

Cele ogólne:

 • usprawnianie funkcji integracji sensorycznej,
 • lepszy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny,
 • stymulowanie wielozmysłowe,
 • usprawnianie odbioru bodźców sensorycznych,
 • nauka współdziałania w grupie.

 

Cele pośrednie:

 • szerzenie idei rozwoju wielozmysłowego z wykorzystaniem zabaw sensorycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, badawczych, dydaktycznych i rytmiczno-ruchowych,
 • zachęcanie i motywowanie dzieci do podejmowania różnorodnej aktywności własnej, w której inicjatywa i własna pomysłowość odgrywa istotną rolę,
 • umożliwianie dzieciom działania, a przez to zdobywania doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności.

 

Cele szczegółowe (dzieci):

 • usprawniły ruchy w zakresie dużej motoryki i motoryki małej,
 • pracowały nad napięciem mięśniowym w obrębie obręczy barkowej i biodrowej,
 • poprawiły umiejętności właściwego chwytu i precyzyjnych ruchów rąk,
 • stymulowały swoje zmysły bodźcami: wzrokowymi, słuchowymi, dotykowymi, smakowymi,
 • rozwinęły świadomość własnego ciała,
 • rozwinęły zdolności manipulacyjne,
 • wydłużyły zdolności koncentracji uwagi,
 • były prowokowane do przekraczania linii środkowej ciała,
 • stymulowały swoje zmysły podczas zabaw,
 • kształtowały koordynację wzrokowo-ruchową,
 • rozwijały wiarę we własne możliwości,
 • rozbudzały zainteresowanie aktywnością ruchową,
 • wspomagały swój harmonijny rozwój,
 • miały korygowaną postawę zapobiegając wadom postawy,
 • brały aktywny udział w realizacji innowacji pedagogicznej.

 

Przewidywane efekty

W wyniku realizacji innowacji pedagogicznej, spodziewam się, że dziecko:

– usprawni funkcje integracji sensorycznej i poprawi stymulację wielozmysłową,
– ma prawidłowe nawyki ruchowe,
– właściwie porusza się w przestrzeni,
– zmniejszy lęk przed poruszaniem się w przestrzeni,
– lepiej wykonuje czynności samoobsługowe,
– uzyska lepszą kontrolę nad własnymi ruchami,
– większą precyzję i celowość ruchów,
– zwiększy samodzielną aktywność i koordynację ruchową,
– potrafi wydłużyć koncentrację uwagi nad zadaniem,
– rozróżnia i rozumie bodźce sensoryczne,
– czerpie radość z własnej aktywności,
– potrafi właściwie się zachować, adekwatnie do sytuacji,
– nawiązuje właściwe relacje społeczne.