„Zabawa sztuką”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt realizowany jest od 14.09.2020 do 31.05.2021, a jego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzii zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Projekt obejmuje realizację zadań zaproponowanych przez autorkę. Zadania te są jednak tylko propozycjami, które dostosowane zostaną do możliwości i kreatywności dzieci.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2020/2021 – grupa „Żeglarze”.