Historia przedszkola

 Historia naszego przedszkola sięga lat osiemdziesiątych. Państwowe Przedszkole nr 24 swoją działalność rozpoczęło w dniu 1 września 1981 r. na podstawie decyzji nr 5/1981 wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia. Na jego siedzibę przeznaczono stary, zniszczony budynek, w któym kiedyś mieściła się czteroklasowa Szkoła Podstawowa nr 10.

 
historia1

Tak wyglądał budynek w dniu przejęcia go do remontu
 

Remontu i adaptacji budynku dla potrzeb dzieci podjęła się Toruńka Przędzalnia Czesankowa "Merinotex". Pięknie przezentował się mały domek, zwany przez mieszkańców "Chatką Puchatka", wśród szarych, monotonnych bloków mieszkalnych nowego osiedla Rubinkowo II przy ul. Niesiołowskiego 20. Otoczony pięknym ogrodem był enklawą porządku i zieleni.

 
historia2

Tak wyglądał budynek po remoncie adaptacyjnym

 
Początkowo obiekt był przewidziany na dwa oddziały, czyli dla około 60 dzieci. W celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego Prezydent Miasta Torunia podjął decyzję o utworzeniu trzeciego oddziału. Na jego potrzeby zaadoptowano gabinet pani dyrektor. W ten sposób mimo skromnych warunków lokalowych liczba dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zwiększyła się do około 100. 80 miejsc było zarezerwowanych dla dzieci pracowników T.P.C. "Merinotex". Zakład ten objął patronat nad naszą placówką. Dyrektorem przedszkola została pani Jadwiga Urbaniak, doświadczony pedagog i osoba o dużych zdolnościach organizacyjnych. Wraz z nią pracę rozpoczęło 5 nauczycielek. Tylko 2 z nich posiadały kwalifikacje pedagogiczne (SWP). Pozostałe legitymowały się wykształceniem średnim bez przygotowania pedagogicznego. Personel administracyjno-obsługowy liczył 11 osób.
Na prośbę rodziców od roku szkolnego 1982/1983 do 1984/1985 przedszkole było czynne od godziny 5.00 do 17.00. Była to jedyna placówka w Toruniu, która pracowała 12 godzin dziennie. W związku z przedłużeniem czasu pracy przedszkola zostało utworzone stanowisko wicedyrektora. Rok 1990 był początkiem wielkiej transformacji systemu oświatowego w Polsce. Zgodnie z decyzją sejmu, państwo przekazało prowadzenie przedszkoli lokalnym samorządom. Realizacja tego zadania zmusiła gminy do poszukania nowych rozwiązań. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 1990 r. przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul. Niesiołowskiego 4, a w naszej dawnej siedzibie umieszczono oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej nr 16. Nowy budynek był wolnostojący, piętrowy, z pięknym tarasem, otoczony rozległym terenem przeznaczonym na plac zabaw. Ze względu na nieterminowe przekazanie budynku przez ekipę budowlaną rok szkolny 1990/1991 rozpoczął się dopiero 15 września.

 
 
historia4

Tak wyglądał nowo oddany budynek

 
Przekazano nam budynek nowy, ale pusty. Dzięki operatywności pani dyrektor oraz wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników, a także rodziców udało nam się przenieść cały sprzęt z jednego budynku do drugiego i w krótkim czasie przygotować placówkę do rozpoczęcia działalności.
Utworzono 4 oddziały liczące po 25 dzieci. Każdy oddział posiadał przestrzenną, jasną salę wyposażoną w funkcjonalny sprzęt, środki dydaktyczne oraz kolorowe zabawki. Powstała również oddzielna sala do zajęć gimnastyczno-rytmicznych, której nie było w poprzednim budynku.

W przedszkolu zatrudniono 21 osób: dyrektora, 7 nauczycielek oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych. Tylko 2 nauczycielki posiadały kwalifikacje pedagogiczne (SWP). W latach 1992-1993 zmieniła się struktura organizacyjna przedszkola. Powstały nowe oddziały dla dzieci 6-letnich, które zostały objęte jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym. Ze względu na brak miejsc w naszym budynku zostały one zlokalizowane w siedzibach Szkoły Podstawowej nr 16 i 31. Zgodnie z opracowanym programem przekształceń przedszkoli przez Gminę Miasta Torunia część z nich uległa likwidacji. W związku z ww. programem nastąpiła zmiana nazw i numeracji tych, które pozostały na terenie miasta. Na mocy uchwały nr 354/93 z dnia 17 czerwca Rady Miasta Torunia nasza placówka otrzymała nazwę: Przedszkole Miejskie nr 11. W ciągu ostatnich kilku lat w naszym przedszkolu zaszły duże zmiany kadrowe i organizacyjno-programowe. Do 2004 roku było ono placówką dziewięciooddziałową. W budynku przedszkolnym zlokalizowane były 4 oddziały dzieci  w wieku od 3 do 6 lat, a w budynkach Zespołu Szkół nr 16 i 31 znajdowały się 4 oddziały, do których uczęszczały dzieci 6 - letnie realizujące bezpłatne nauczanie i wychowanie (podstawa programowa). Następnie staliśmy się placówkową czteroodziałową, bo na podstawie ustalonych zasad organizacji roku szkolnego 2004/2005 w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, przyjętych w dniu 31 marca 2004 r., oddziały przedszkolne dla dzieci 6 - letnich zostały przeniesione do szkół /z pobytem pięciogodzinnym/.

Pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą realizujemy w oparciu o własne programy: "Radość odkrywania - pasja tworzenia" - program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym, "Bliżej siebie - bliżej Europy"- program zintegrowanej edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem", "Dziecko w świecie wartości" - program wychowawczy, "Wesołe, zdrowe i przyjazne przedszkole" - program profilaktyczny oraz innowację pedagogiczną, która brzmi: "Wykorzystanie wychowania przez sztukę do stymulowania rozwoju twórczej aktywności dziecka". 

W ciągu ostatnich kilku lat podejmowaliśmy także działania zmierzające do modernizacji bazy lokalowej i materialnej przedszkola. Wiele prac dotyczących jego wystroju wykonaliśmy we własnym zakresie. Bardzo zmieniło się wnętrze budynku. Sale zabaw aranżowane są z udziałem dzieci. Powstał także gabinet logopedyczny. Zagospodarowaliśmy również szerokie korytarze. Powstało tu muzeum wyobraźni dziecka "Ja i mój świat". 

Posiadamy bardzo bogate zaplecze dydaktyczne, które jest systematycznie wzbogacane. Również teren wokół przedszkola zmienił swój wygląd. W pięknym ogrodzie znajduje się dużo zieleni oraz sprzętu terenowego, który pobudza dzieci do działania. Podstawą sukcesu naszej pracy jest również dobrze układająca się współpraca z rodzicami i dalszym środowiskiem lokalnym. Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze. Coraz częściej rodzice włączają się do tworzenia programu edukacji przedszkolnej.
Od kilku lat utrzymujemy bliskie kontakty z Domem Dziecka nr 2, Miejskim Żłobkiem nr 2, klubami osiedlowymi "Jantar" i "Rubin", Szkołą Muzyczną, Zespołem Szkół nr 8 i 16, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka, Muzeum Etnograficznym, Ogrodem Zoobotanicznym, Teatrem "Zaczarowany Świat" i "Vaśka" i innymi instytucjami. Kontakty te dostarczają wielu przeżyć obydwu stronom.

Od początku swego istnienia przedszkole spełnia swoje zadania wobec kolejnych pokoleń społeczności lokalnej i cieszy się uznaniem w środowisku. Jest to opinia rodziców wyrażona w przeprowadzonych badaniach ankietowych. Nasze zaangażowanie i dorobek zawodowy dostrzegł organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Po przeprowadzonych wizytacjach dwukrotnie otrzymaliśmy ocenę szczególnie wyróżniającą. Pracownikom w.w. organów serdecznie dziękujemy za wspieranie naszych działań zmierzających do tworzenia modelu przedszkola otwartego i przyjaznego dziecku i jego rodzicom.
 
Ambicją całego zespołu jest utrzymanie dobrego imienia
i pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.