„Przedszkole domem drugim jest…”

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Tulghum

Jubileusz 30. urodzin przedszkola i 10 – lecia nadania imienia to doskonała okazja nie tylko do wspomnień, ale przede wszystkim do autorefleksji związanej z naszymi osiągnięciami na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania placówki. Jako dyrektor mam zaszczyt kierować tym przedszkolem od momentu jego powstania tj. od 01.09.1981 r. Sensem moich działań było i jest kreowanie rzeczywistości pedagogicznej skierowanej na tworzenie optymalnych warunków emocjonalno – motywacyjnych i materialnych do indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. 
W początkowych latach pracy przedszkola priorytetem moich działań było pozyskanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wzbogacenie jego bazy materialnej.
Sprzyjającym momentem do rozwoju przedszkola były lata 90 – te ubiegłego stulecia, w których to nastąpiła transformacja ustrojowa i reforma polskiej oświaty. Wówczas to, uzyskaliśmy warunki do autonomicznych działań zmierzających do wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru przedszkola. Byłam inicjatorem poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych. Inspirowałam i motywowałam kadrę pedagogiczną do tworzenia nowatorskiego   i twórczego stylu pracy. Wspólnie z rodzicami określiliśmy misję i wizję nowoczesnego modelu przedszkola, w którym edukacja ma być dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata, nabywania wartości. Przedszkole, zaś miejscem zdobywania i stosowania instrumentów sprzyjających dziecięcej aktywności skierowanej ku sobie, ku ludziom, ku światu. Myślą przewodnią naszej koncepcji pedagogicznej były słowa Celestyna Freineta „Pozwólmy dzieciom doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”. Uznałam, że świadome działania związane z realizacją określonej już misji i wizji przedszkola może podejmować tylko profesjonalna i kompetentna kadra. Zatrudniłam nauczycielki, które legitymowały się wykształceniem na poziomie Studium Wychowania Przedszkolnego. Mobilizowałam i motywowałam je do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego, inspirowałam do twórczej pracy z dziećmi. Efekty moich działań okazały się skuteczne. Dopracowałam się wysoko wykwalifikowanej, kompetentnej i kreatywnej kadry pedagogicznej, która stworzyła i z sukcesem realizuje własne programy takie jak:

 1. Innowacja pedagogiczna – „Wykorzystanie wychowania przez sztukę do stymulowania twórczej aktywności dziecka” autorstwa A. Blek, J. Urbaniak.
 2. Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radość odkrywania – pasja tworzenia” autorstwa M. Czekały, D. Szadkowskiej, J. Urbaniak.
 3. Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Bliżej siebie – bliżej Europy” autorstwa M. Czekały,    M. Raniszewskiej, J. Sobków, D. Szadkowskiej.
 4. Program adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych „Będę przedszkolakiem” autorstwa E. Kaźmierczak, A. Neubauer, J. Urbaniak, M. Wenker, K. Zielińskiej.

Ww. programy zawierają szeroki wachlarz nowoczesnych ofert edukacyjnych ukierunkowanych na indywidualny rozwój dziecka, szeroką współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
 W środowisku rodzinnym tkwi ogromny potencjał wychowawczy i kształcący. To rodzice są najważniejszymi sojusznikami naszych działań. Między innymi uczestniczą w różnorodnych formach współpracy. Z własnej inicjatywy i przy współudziale kadry pedagogicznej podejmują się dodatkowych wyzwań takich jak: 

• Współorganizowanie i uczestniczenie w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
• Przygotowanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla społeczności przedszkolnej i lokalnej.
• Czytanie bajek w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
• Prezentowanie miejsc i czynności związanych z ich pracą zawodową i własnymi zainteresowaniami.
• Wykonywanie okolicznościowych dekoracji.
• Udzielanie sponsoringu.
Wobec rodziny dziecka pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze i kształcące. Uznajemy partnerstwo rodziców we wszystkich płaszczyznach, respektujemy autonomię Rady Rodziców.
Na przestrzeni 30 – letniego okresu funkcjonowania przedszkola wyposażyłam je w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne. Modernizacja bazy materialnej ułatwiła nam realizację zadań związanych z przeprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych zmierzających do efektywnych działań, wytyczonych przez misję i wizję przedszkola. Z okazji 20 – lecia jego istnienia zostały podjęte działania związane z nadaniem imienia. Nie chciałam, aby nasze przedszkole było anonimowe i kojarzyło się społeczności lokalnej z kolejnym numerem, ale by kojarzyło się z jego patronem i atrakcyjnym programem pracy. Bogata osobowość obranego patrona Ton’ego Halika i jego osiągnięcia stanowią skarbnicę dziedzictwa kulturowego, którą wykorzystujemy do wzbogacenia przeżyć i wyobraźni dziecka, rozwijania jego własnych zainteresowań, zdolności, talentów, pasji badawczej oraz do zaspokajania potrzeby aktywnego kontaktu ze środowiskiem. A wszystko to, po to, aby spełnić marzenia dziecka, by być kimś i czynnie uczestniczyć w fantastycznej przygodzie jaką jest życie. 
Nadanie przedszkolu imienia zrodziło potrzebę posiadania własnego logo, hymnu, folderu, przyjęcia stałych nazw dla poszczególnych grup wiekowych, cyklicznego redagowania gazetki „Mały Podróżnik” i założenia własnej strony internetowej. Gazetka i strona internetowa przedszkola mają za zadanie informować środowisko o realizacji naszych przedsięwzięć, projektów, programów własnych, a także dostarczać wiedzy o uzyskiwanych sukcesach i osiągnięciach dzieci i pracowników. Jest ich wiele w różnych dziedzinach. Nasze dzieci aktywnie uczestniczą w różnorodnych przeglądach, konkursach, imprezach i akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Zdobywają nagrody, wyróżnienia, dyplomy, puchary, statuetki, przez co, tym samym kreują pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.
Nasi absolwenci uzyskują również sukcesy w dalszej edukacji i w życiu osobistym i zawodowym. Jest to potwierdzeniem myśli S. B. Żulińskiej, iż „Wychowanie przedszkolne kładzie fundament pod całe życie, pod cały charakter i szczęście człowieka”. Przez 30 lat wykreowaliśmy nowe oblicze przedszkola, które posiada swoją tożsamość, ma wypracowane swoje tradycje i cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Przestronny budynek z estetycznie urządzonym wnętrzem, otoczony zielenią i placem zabaw wyposażonym w nowoczesne urządzenia terenowe daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. W galerii wyobraźni dziecka „Ja i mój świat” dzieci prezentują swoją twórczość plastyczną. Jej piękno i oryginalność zachwyca społeczność przedszkola, rodziców i gości. Każdemu wychowankowi stwarza szansę rozwoju i sukcesu na miarę jego możliwości psychofizycznych. Dla dzieci i ich rodziców jest miejscem przyjaznym i atrakcyjnym programowo.
Wspólnie z rodzicami i środowiskiem lokalnym pragniemy w dalszym ciągu wychowywać dzieci przejawiające optymistyczne cechy charakteru takie jak: samodzielność, zaradność, kreatywność, życzliwość, dobroć, empatia, otwartość, wiara we własne możliwości i drugiego człowieka, tolerancja, umiejętność przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami. 
My, jako pracownicy, dzieci i ich rodzice osiągnęliśmy wiele sukcesów. Naszą innowacyjność, pasję i zaangażowanie dostrzegają władze miejskie i oświatowe przyznając nam indywidualne nagrody i odznaczenia. Jestem dumna z tego, że udało mi się stworzyć zespół pracowników, który świadomie realizuje misję i wizję przedszkola, bowiem […] „prawdziwe uczenie i wychowanie to sztuka i pasja. Trzeba lubić to, co się robi, znać na tym co się robi i wierzyć w to co się robi” […] (Z. Frydel).
Wierzę w to, że wysoką jakością pracy nasze przedszkole na trwałe wpisało się w „krajobraz” lokalnego środowiska, a stwierdzenie „Przedszkole jest moim drugim domem” znajduje uzasadnienie w codziennym życiu.
 Deklaruję otwartość na propozycje personelu, rodziców i społeczności lokalnej zmierzające do dalszych modyfikacji działań przedszkola, które będą zaspokajały aspiracje i oczekiwania rodziców, potrzeby i rozwój wychowanków oraz pracowników przedszkola.
Dziękuję wszystkim tym, których spotkałam na mojej drodze życia zawodowego, za to, że wzbogacili moją osobowość, a tym samym przyczynili się do podejmowania przeze mnie działań zmierzających do rozwoju i autokreacji.