Ramowy rozkład dnia

 

6:00 - 8:00
 

Dzieci schodzą się i witają ze wszystkimi. Inicjowane rozmowy i zajęcia opiekuńcze sprzyjają stwarzaniu sytuacji zabawowych; służą realizacji pomysłów dzieci podczas zabaw indywidualnych lub grupowych w sali. Dzieci korzystają z kącików zainteresowań, klocków, układanek, samochodów, lalek itd.. Mają też czas na oglądanie ciekawych książek, czasopism lub na zabawę np., w teatr.  W tym czasie niektórzy (także chętni) biorą udział w  pracach (rozmowach) indywidualnych lub zespołowych o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym i stymulacyjnym. Zgłaszają propozycje działań, usamodzielniają się. Utrwalają wiersze, piosenki, nabywają sprawności i umiejętności. 

 
8:00 - 13:00
 
To czas na porządkowanie sali wg poznanych zasad i umów. Dla rozgrzewki i nabrania pogodnego nastroju dzieci czynnie uczestniczą w zestawie ćwiczeń porannych. Zaraz po nich przygotowują się do śniadania. W tym czasie realizowane są założenia programowe z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tak przygotowane - z apetytem zjadają pierwsze  śniadanie.
Po śniadaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dzieci uczestniczą w  zajęciach, edukacyjno – wychowawczych, w zabawach twórczych prowadzonych z całą grupą zgodnie z tematyką zajęć, w zabawach z językiem angielskim, w nauce religii, a także uroczystościach przedszkolnych, w wycieczkach, koncertach muzycznych czy spektaklach teatralnych. Stworzone sytuacje mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego. Chętnie też biorą udział w zestawach ćwiczeń gimnastycznych, bo chcą być silne i zdrowe. Po ciekawych zajęciach wychodzą na plac zabaw lub na spacer. W tym czasie biorą udział w zabawach, grach i zajęciach sportowych, prowadzą obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze czy porządkowe; rozwijają swoją sprawność ruchową, motorykę, zaspakajają potrzebę ruchu. Po wielu nowych doświadczeniach wracają do przedszkola. Korzystają z łazienki i starannie umyte siadają do drugiego śniadania.


Po posiłku jest chwila czasu na odpoczynek - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej. Z nowymi siłami dzieci podejmują działania wg propozycji nauczycielki, kolegów lub wg własnej inicjatywy, np., zabawy integracyjne, w kącikach tematycznych, korzystają z gier planszowych, prowadzą zabawy konstrukcyjne czy plastyczno – techniczne. W tym czasie prowadzona też jest praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.
Przy sprzyjającej pogodzie organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Dzieci biorą udział w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, obserwacjach przyrodniczych, pracach gospodarczych czy porządkowych. Uczą się zasad postępowania warunkujących jego bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzone są warunki do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

 
 
13:00 - 16:30
 
Po powrocie z terenu dzieci rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, biorą udział w zabawie ruchowej, wykonują zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
Podczas obiadu dzieci doskonalą umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
Po obiedzie te, które zostały zgłoszone biorą udział w zajęciach dodatkowych: gimnastyce korekcyjnej, kółku plastycznym. Pozostałe, czekając na rodziców bawią się swobodnie w sali lub na terenie przedszkolnym (w zależności od warunków pogodowych). Jest to też czas na pracę indywidualną, stymulacyjną lub korekcyjno – kompensacyjną.Stopniowo rozchodzą się do domów. Sprzątają miejsce zabawy, nie zapominają o pożegnaniu.