Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

 

Strona logowania dla rodziców do systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli

www.torun.przedszkola.vnabor.pl
 


Na stronie internetowej UMT (https://www.torun.pl) zostały umieszczone informacje dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z zadami naboru oraz informacje dotyczące naboru do klas I szkół podstawowych wraz z zasadami naboru.

https://www.torun.pl/pl/node/240078

/Kliknij w powyższy link i przeczytaj/
 

linie 11

Dnia 11 lutego 2019 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

 • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia:

nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, (Dz.U. Woj.Kuj.-Pom. z 2017r. poz.1208)TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.02 – 8.03.2019 r.

( do godz.15:00)

4.06 – 10.06.2019 r.

(do godz. 15:00)

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,


w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 22.03.2019 r.

 

 

 

do 15.03.2019r.

do 14.06.2019 r.

 

 

 

do 12.06.2019r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

28.03.2019 r.

 

do godz. 12:00

19.06.2019 r.

 

do godz. 12:00

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

28.03. 2019r.  – (od godz. 12:00)

05.04.2019 r. (do godz. 15:00)

19.06.2019r. – (od godz.12:00)

28.06.2019 r. (do godz. 15:00)

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

09.04.2019 r.

(do godz. 12:00)

03.07.2019 r.

(do godz. 12:00)

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

Ilekroć poniżej mowa o:

 • przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi,  prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń,
 • rodzicach  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • miejscu zamieszkania należy przez to rozumieć  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca.
 • Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Toruniu w wieku 3-4-5-6 lat (urodzonych w latach 2013-2016).
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu informatycznego (nie dotyczy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych tj. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26).


I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

  Kryteria Liczba pkt Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 128 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
2 Niepełnosprawność kandydata 128 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 128
4 Niepełnosprawność obojga rodziców 128
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(wzór nr2)


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  obowiązują następujące kryteria:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.  (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie, (wzór nr 3)
 • zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie, (wzór nr4)
 • ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. ( dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy, (wzór nr 5)
 • kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko, (wzór nr 6)
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (dokumenty potwierdzające - zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie, (wzór nr 7)
 • zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu) (wzór nr 8)


II. OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Od dnia 11 lutego 2019 r. na stronie internetowej torun.przedszkola.vnabor.pl dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdą takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola.

1. Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. (do godz. 15:00)  Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:

1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
2. określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
3. dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy sposób:
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun.przedszkola.vnabor.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 8 marca 2019 r. do godz. 15:00 (Przedszkole pierwszego wyboru potwierdza przyjęcie wniosku)

Drugi sposób:
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 8 marca 2019 r. (Przedszkole pierwszego wyboru potwierdza przyjęcie wniosku)

2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola


W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje dzieci do przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola


W dniu 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola


Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 28 marca 2019r. od godz. 12:00 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola


W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

6. Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
W postępowaniu uzupełniającym, rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.
Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie torun.przedszkola.vnabor.pl oraz w poszczególnych przedszkolach.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 4 czerwca do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
 • W dniu 19 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 • Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 19 czerwca 2019r. od godz. 12:00 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 3 lipca 2019 r.

Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.
 

* UWAGA
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie Prawo Oświatowe (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.