RODO

 
Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest  Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu ul. Niesiołowskiego 4, zwane dalej Przedszkolem.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Przedszkole opiera się na wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgody osób (w tym w szczególności zgody na publikowanie danych o dziecku i jego wizerunku na stronie internetowej przedszkola), usprawiedliwionym interesie Przedszkola jako administratora danych.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, numery telefonów, adresy e-mail, wizerunek. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Przedszkola instytucjom publicznym tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych.

5. Przedszkole powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa.

6. Czas, przez jaki Przedszkole przetwarza dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole. Stosownie do tego informujemy, że:

- w przypadku, gdy Przedszkole przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

- w przypadku, gdy Przedszkole przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

- w przypadku, gdy Przedszkole przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu;

- w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 10 lat.

7. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Przedszkole jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby fizyczne mają prawo do:

- dostępu do danych, które Przedszkole przechowuje jako administrator danych;

zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych;

- wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnej chwili;

- ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

- wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania ich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła;

- usunięcia danych np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Przedszkole.
 
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Przedszkole, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

9. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

10. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Tony Halika w Toruniu pełni pani Anna Grzybowska, e-mail: 
rodo1@tcuw.torun.pl, tel. 56 611-89-92.