„Karnawałowy czas – my dzieci polskie i z innych krajów”

Data : 09.02.2018r.
Grupa wiekowa: 3- latki
Imię i nazwisko: Ewelina Sawicka
Tematyka kompleksowa: Karnawałowy czas- my dzieci polskie i dzieci z innych krajów.

Temat obserwowanej formy: Wykorzystanie wybranych metod pracy z dziećmi do celowego i świadomego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania patriotycznego.

CEL GŁÓWNY:
– kształtowanie poczucia przynależności narodowej
– zapoznanie dzieci nazwami i wyglądem ich rówieśników z różnych stron świata
– wzbogacanie słownika czynnego dzieci
CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
– odkrywa własną przynależność narodową
– wie,  jak nazywa się państwo i miasto, w którym mieszka
– zna barwy narodowe ojczystego kraju
– akceptuje odmienny wygląd dzieci z innych krajów
– rozbudza zainteresowanie poznawcze świata
– potrafi współdziałać z całą grupą
– potrafi dopasować dom do danego dziecka
– wyraża własne przeżycia, doznania, emocje, uczucia w swobodnych wypowiedziach
METODY:
– czynna: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
– słowna: rozmowa, objaśnienie
FORMY:
– zbiorowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje przedstawiające dzieci: Afrykanina, Japonkę, Indianina, Eskimosa oraz ich domów (w tle każdego dziecka widać również jego dom); zdjęcie grupowe dzieci i przedszkola; flaga Polski; płyta CD z piosenką Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”; karta pracy dla każdego dziecka „Dopasuj dom do dziecka”
LITERATURA:  Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radość odkrywania- pasja tworzenia” M. Czekała, D. Szadkowska,J. Urbaniak, zasoby internetu

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Przywitanie pani wicedyrektor i przybyłego gościa.
  2. Wspólne powitanie dzieci „Uśmiechem przyjaźni”- dzieci wraz z N. siedzą w kole i przesyłają sobie po kolei uśmiech.
  3. Wprowadzenie do tematu zajęć swobodną rozmową na temat świata, w którym żyjemy. Nawiązanie do balu karnawałowego, który się odbył w przedszkolu.
  4. Odkrycie na tablicy przez N. obrazków przedstawiających dzieci z różnych krajów: Eskimosa, Afrykanina, Japonkę, Indianina oraz zdjęcia grupowego dzieci.
  5. Rozmowa na temat ilustracji i odpowiedzi na stawiane pytania:

– Czy wszyscy na świecie jesteśmy tacy sami?
– Czy dzieci z obrazków różnią się od nas?
– Czym różnią się dzieci z ilustracji? (kolor skóry, ubiór)
– W jakim kraju my mieszkamy?
– Jaki kolor ma flaga Polski?

  1. N. odkrywa domy, w tym też przedszkole nr 11 i prosi o dopasowanie domu do danego dziecka. Zdjęcie przedszkola dopasowują do zdjęcia grupowego. N. podaje dzieciom nazwy domów: dom afrykański- szałas, dom eskimosa – igloo, dom japoński- minka, dom indiański- tipi, dom przedszkolaków- przedszkole.
  2. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki M. Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”- przed zabawą N. pyta jak witają się polskie dzieci? (przez podanie ręki, przybicie piątki, przybicie „żółwika”) , a następnie tłumaczy dzieciom jak witają się Japończycy, Eskimosi, Afrykanie i Indianie- dzieci powtarzają ruchy za N.

N. włącza piosenkę , a dzieci poruszają się w jej rytm – na przerwie w muzyce witają się ze sobą: jak Japonka poprzez złożenie rąk i ukłon; jak Eskimos- noskami; jak Afrykanin- poprzez klaskanie i podskakiwanie ; jak Indianin poprzez przyłożenie ręki do serca i odchylenie jej zataczając koło i mówiąc „Wingapo” (łingapo) i jak polscy przedszkolacy – przybicie piątki itp.

  1. Karta pracy „Dopasuj dom do dziecka”- naklejanie obrazka domu pod odpowiednim dzieckiem.
  2. Ewaluacja zajęć.