Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Justyna Kurkowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11
im. Tony Halika w Toruniu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Czas trwania stażu: 01.09.2017r. – 31.05.2020r. (2 lata i 9 miesięcy)

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. Dz. U. 213 poz. 393
 i Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1189)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 • Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII /IX 2017
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 • Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VIII 2017
VIII 2017
okres stażu
VI 2020
 • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 • Plan rozwoju zawodowego.
 • Dokumentacja.
 • Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
 • Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 • Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
 • Ewaluacja zajęć prowadzonych dla rodziców.
okres stażu
 • Harmonogram spotkań.
 • Scenariusze zajęć.
 • Karty ewaluacji.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 • Udział w szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 • Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
okres stażu
 • Zaświadczenia
 • Referaty.
 • Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
 • Materiały, pomoce, zdjęcia.
5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 • Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
 • Zaangażowanie się w prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne dzieci.
 • Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, przeglądach, festiwalach, spartakiadach, akcjach – rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci, kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa         w konkursach.
okres stażu
 • Scenariusze zajęć.
 • Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 • Zaświadczenia.
6. Koordynowanie
i wdrażanie różnych projektów edukacyjnych
 • Krecik poznaje Polskę-projekt ogólnopolski
 • Tropiciele i Poszukiwacze na tropie- innowacja pedagogiczna
okres stażu
 • Zdjęcia
 • Sprawozdania
 • Certyfikaty
7. Doskonalenie współpraca z rodzicami   i środowiskiem rodzinnym, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.
 • Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 • Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 • Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 •  Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 • Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody w ramach projektu „Rodzic jako ekspert”
 • Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami.
okres stażu
 • Plany współpracy.
 • Lista obecności.
 • Sprawozdania.
 • Referaty.
 • Scenariusze zajęć.
 • Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
 • Podziękowania, potwierdzenia.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, sad itp.
 • Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
okres stażu
 • Adnotacje w dzienniku, kronika grupowa.
 • Zdjęcia, zaświadczenia.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt 2).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.Organizowanie warsztatu pracy przy u życiu techniki komputerowej.
 • Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 • Modyfikowanie strony internetowej przedszkola /aktualności, prace dzieci itp./.
 • Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 • Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 • Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 • Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych                 i Internetu.
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
okres stażu
 • Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 • Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
 • Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania
 • Kronika przedszkolna.
2. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 • Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich                 w pracy z dziećmi.
 • Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
okres stażu
 • Płyty DVD, VCD i CD.
 • Zdjęcia.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY

REALIZACJI

1. Opracowywanie          i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 • Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości i własnego planu rozwoju zawodowego.
 • Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
 • Publikacje w czasopismach dla nauczycieli.
okres stażu
 • Zaświadczenia.
 • Publikacje w Internecie.
 • Artykuły.
2.Wymiana doświadczeń podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
 • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady.
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów, szkoleń.
okres stażu
 • Zapisy w księdze protokołów
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 • Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 • Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
okres stażu
 • Scenariusze zajęć

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust.2 pkt 4a).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 • Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zajęć plastyczno-technicznych
 • Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
okres stażu
 • Programy          i inna dokumentacja z nimi związana.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust.2 pkt 4c)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
1. Włączenie przedszkola do programu „Bezpieczny przedszkolak”.
 • Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak”
okres stażu
 • Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze zajęć,
2. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Organizowanie uroczystości przedszkolnych, kiermaszów, współpraca z różnymi instytucjami.
okres stażu
 • Wycinki z prasy lokalnej.
 • Strona internetowa.
 • Scenariusze, zdjęcia.

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt 4e).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Toruniu
 • Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.
 • Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
 • Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
 • Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
wg potrzeb
okres stażu
 • Opinie.
 • Potwierdzenia.
 • Zdjęcia.
 • Zaświadczenia.
2. Współpraca ze Szkołą Podstawową
 • Zwiedzanie szkoły podstawowej.
 • Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
 • Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
okres stażu
 • Potwierdzenia.
 • Zdjęcia.
 • Podziękowania
 • Dyplomy.
3. Podjęcie działań na rzecz pomocy społecznej.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania innym, prowadzenie  pogadanek.
 • Organizacja imprez i akcji charytatywnych.
okres stażu
 • Scenariusze
 • Potwierdzenia
 • Zdjęcia
4. Współpraca Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo.
okres stażu
 • Potwierdzenie współpracy.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt 4f)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
1. Wdrażanie rodziców do prac na rzecz przedszkola.
 • Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
 • Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
 • Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
okres stażu
 • Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
 • Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola
okres stażu
 • Zdjęcia.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt 5).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
 • Identyfikacja problemu.
 • Geneza i dynamika zjawiska.
 • Znaczenie problemu.
 • Prognoza.
 • Propozycje rozwiązania.
 • Wdrażanie oddziaływań.
 • Efekty oddziaływań.
okres stażu
 • Opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.