„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Informacje o nauczycielu:Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Lewandowska
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Czas trwania stażu: 2017-09-01 –  2020-05-31
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu

§ 7 ust. 2. pkt.  1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin Uwagi
Współpraca z opiekunem stażu
 • Omówienie planu współpracy i podpisanie kontraktu
Do 14 września 2017
 • Poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego
Do 14 września 2017
 • Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Raz w semestrze
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
 • Terminowa i prawidłowa realizacja zaplanowanych zadań
Raz w semestrze
Okres stażu
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec 2018
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności
 • Udział w różnych formach doskonalenia i kształcenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola
Okres stażu
 • Poszukiwanie i studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej napotkanych sytuacji wynikających z bezpośredniej pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
Okres stażu
Rozbudowa i doskonalenie warsztatu pracy
 • Poszukiwanie, zapoznanie i zastosowanie nowoczesnych metod pracy (między innymi praca z tablicą multimedialną)
Okres stażu
 • Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
Adekwatnie do
potrzeb
 • Pozyskiwanie i gromadzenie zasobów muzycznych
Adekwatnie do potrzeb
 • Rozbudowa i racjonalna aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
 • Zdobycie umiejętności analizowania, modyfikacji  i oceniania skuteczności podjętych działań
Okres stażu
Okres stażu
 • Opracowywanie scenariuszy konkursów, zajęć i uroczystości
 • Realizowanie projektu „Pocztówka z przedszkola” – poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu treści zgodnych z roczną koncepcją pracy przedszkola
 • Udział w lokalnych akcjach okazjonalnych – podnoszenie świadomości przynależności lokalnej dzieci
Okres stażu
Rok szkolny 2017/18
Okres stażu

§ 7. ust 2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin Uwagi
Poznanie sytuacji wychowanków
 • Obserwowanie dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu -poszukiwanie i stosowanie metod pracy wychodzących naprzeciw zaobserwowanym potrzebom dzieci.
 • Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – konsultacje z innymi nauczycielami, analiza przypadków
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci
 • Poszerzanie zainteresowań dzieci i rozbudzanie umiejętności logicznego myślenia poprzez realizację projektu „Logika dla smyka”
Okres stażu
Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci
 • Bieżąca analiza zachowań i postaw dzieci – przygotowywanie materiałów informacyjnych o pojawiających się problemach na podstawie analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu przedszkola poprzez  ich aktywizowanie do udziału w różnorodnych formach współpracy.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie wsparcia w wychowaniu dzieci, w budowaniu wizji ich rozwoju, ustalaniu ważnych życiowych celów, odnajdywaniu swojego miejsca w społeczności
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci
 • Współpraca z rodzicami w zakresie bardziej planowych, otwartych, szczerych, partnerskich kontaktów, polegających na wymianie poglądów dotyczących spraw wychowania i poprzez to ustalenie jednolitego, wspólnego sposobu oddziaływania na dziecko i wspólnej odpowiedzialności za warunki jego rozwoju.
Okres stażu
Przygotowywanie uroczystości
 • Współorganizowanie i współprowadzenie uroczystości przedszkolnych
 • opracowywanie i współwykonywanie dekoracji adekwatnie do potrzeb przedszkola
Okres stażu
Okres stażu
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi
 • Realizowanie Podstawy programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, poprzez odbieranie wrażeń zmysłowych, ich przetwarzanie – stymulowanie wewnętrznej motywacji dzieci do podejmowania działań.
 • Podniesienie świadomości samostanowienia dzieci  poprzez dbanie o własne bezpieczeństwo, środowiskoprzyrodnicze, ekologię we współpracy z Policją i Strażą Miejską i innymi kompetentnymi instytucjami
Okres stażu
Raz w miesiącu
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania

Forma realizacji

Termin

Uwagi
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
 • Poznawanie, przyswajanie i stosowanie w praktyce nowych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych – korzystanie z pomocy informatyka, ukończenie kursu (w miarę możliwości)
 • Projektowanie, opracowywanie i tworzenie materiałów niezbędnych do potrzeb pojawiających się w pracy (okazjonalne dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, prezentacje itp.)
 • Wykorzystywanie możliwości Internetu do kontaktów, wymiany doświadczeń  z nauczycielami i rodzicami.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy sprzętu komputerowego, oprogramowania i technologii informatycznej.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej  lub postępowania w sprawach nieletnich,
 w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .
Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin Uwagi
Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Pozyskiwanie i studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i z zakresu dydaktyki; wykorzystanie zdobytej wiedzy dla efektywnej pracy  z dziećmi
Okres stażu
Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Zapoznanie się z literaturą fachową z zakresu problemów i pomocy społecznej w celu diagnozowania problemów środowiskowych
Okres stażu
Motywowanie dziecka
 • Opracowanie systemu motywacyjnego jako element realizacji wniosków z obserwacji umiejętności, zachowań i potencjału wychowanków.
Okres stażu
 • Poszukiwanie, zdobywanie i studiowanie literatury w celu nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród dzieci, eliminowania ich wzajemnej agresji  oraz aktywizowania dzieci nieśmiałych.
Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin Uwagi
Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza dokumentów :

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 •  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • Rozporządzenie MEN  z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia  7 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkłach i placówkach (Dz. U.  2002r. poz. 69)
 • Aktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego i wewnętrznych przepisów regulujących pracę przedszkola
 • Monitorowanie zmian w prawie oświatowym na stronach MEN-u, KO i w Internetowym  Systemie Aktów Prawnych;  uwzględnianie ich w funkcjonujących i obowiązujących w przedszkolu dokumentach.
 • Świadome i umiejętne korzystanie z obowiązujących przepisów prawa w obszarach pojawiających się potrzeb lub problemów.
Okres stażu