„Wycieczka jako jedna z form edukacyjnych w przedszkolu”

Wśród licznych form edukacyjnych realizowanych w przedszkolu, bardzo ważne miejsce zajmuje wycieczka. Rozumiana jest ona jako celowe, planowane, zorganizowane wyjście w naturalne środowisko przyrodnicze lub społeczne. Ta forma stanowi dla dzieci przedszkolnych bardzo ważną rolę w nabywaniu doświadczeń drogą bezpośredniego kontaktu. W trakcie wycieczki ma miejsce wiele momentów wywołujących emocjonalne przeżycia, chwil, w których budzi się zainteresowanie oglądanymi obiektami czy przedmiotami  a także spotkaniami z  ludźmi wykonującymi różne zawody. Wycieczka to zdecydowanie najlepszy sposób na zetknięcie się dzieci z bezpośrednią rzeczywistością, okazją do gromadzenia spostrzeżeń stanowiących podstawę do rozwijania procesów myślowych, a przede wszystkim operacji myślowych zasadność stosowania tej formy edukacyjnej wynika z przyjętego przez nas założenia, że proces poznawania przez dziecko rzeczywistości przebiega na drodze od bezpośredniego spostrzegania, przez umysłowe przetwarzania prowadzące do uogólnień, Az do zastosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Pośród wycieczek wyróżniamy:
 • Wycieczki bliższe – to krótkotrwałe/ 20 do 30 min/, o wąskim zakresie tematycznym, w celu obserwacji jednego wybranego obiektu lub zjawiska np. skrzyżowanie wokół przedszkola.
 • Wycieczki dalsze – to wycieczki kilkugodzinne /1 do 3 godz/, obejmujące szerszy zakres tematyczny, w którym występuje obserwacja kilku obiektów lub zjawisk, np. do Ogrodu Zoobotanicznego, gdzie oprócz obserwacji dzieci wykonują  doświadczenia i zadania w Kartach Pracy.
 • Wycieczki całodzienne – głównym celem takich wycieczek jest wprowadzenie dzieci w środowisko  społeczno – przyrodnicze jako integralną całość. Nauczyciel powinien umiejętnie kierować wtedy obserwacjami  dzieci, zwracać bardziej uwagę na spostrzeżenia ważne, a osłabiać mniej istotne i odsuwać na dalszy plan, ucząc w ten sposób obserwować rzeczywistość w sposób selektywny. Tego typu wycieczki są najtrudniejsze pod względem organizacyjnym, ponieważ wymagają zorganizowania transportu, wyżywienia, odpoczynku.
Każda wycieczka powinna spełniać następujące funkcje:
 1. Funkcję poznawczą – polegającą na dostarczania dziecku informacji o otaczającej rzeczywistości.
 2. Funkcję kształcącą – polegająca na rozwijaniu spostrzeżeń i wrażeń niezbędnych do pracy myślowej, tworzeniu wyobrażeń, kształtowaniu pojęć, rozwijaniu mowy. Wycieczka daje możliwość wyrabiania orientacji w terenie, nabywania określonych umiejętności i kształtowaniu nawyków. Stwarza naturalne warunki do rozwijania sfery emocjonalnej i estetycznej, kształtuje umiejętność odczuwania  piękna, jednocześnie uwrażliwiając na nie. Daje możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci, przyczynia się także do wyrabiania sprawności fizycznej dziecka, wytrzymałości i odporności.
 3. Funkcję wychowawczą – wyrażająca się w dostarczaniu wzorów postępowania i kształtowania umiejętności zachowania się wobec innych. Jest szczególnie dogodną sytuacją do kształtowania postaw społeczno-moralnych wobec otaczającego świata z uwagi na fakt, ze odsłania u dzieci wiele cech osobowości.
 4. Funkcje motywacyjną – polegająca na pobudzaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalaniu i rozwijaniu zainteresowań otaczająca rzeczywistością, wyzwalaniu chęci di robienia doświadczeń, eksperymentów.
Bibliografia:
„Praca nauczyciela i ucznia w kl.1-3”, M. Lelonek, T. Wróbel
„Środowisko społeczno – przyrodnicze w kl. 1-3, H.Skrócony opis odbytej wycieczki
Wstęp
Niżej opisana wycieczka  w grupie najstarszych dzieci w przedszkolu związana była z realizacją zagadnienia:  „Nasza miejscowość – praca zawodowa naszych rodziców”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom dzieci, mając na uwadze jego wszechstronny rozwój osobowości we współpracy z rodzicami zorganizowałam wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego Piwnicach pod Toruniem, gdzie pracownikiem naukowym był tata jednego z moich wychowanków. Pan ten zajął się wszystkimi sprawami natury formalnej, aby ułatwić nam zwiedzanie tego obiektu, a tym samym wprowadzić dzieci w świat astronomii, dziedziny trudnej, ciekawej i tajemniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Celem wycieczki było poznanie pracy ludzi tego zawodu poprzez bezpośredni kontakt, i rozmowę, obserwacja urządzeń i przyrządów niezbędnych w pracy astronomów, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań astronomią. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
Rozmowa wprowadzająca przed wycieczką

 • Zapoznanie z celami i zadaniami, które będą realizowane.
 • Zaznajomienie z krótka historia tego miejsca z „Przewodnika po Toruniu”.
 • Odszukanie piwnic na mapie Torunia.
 • Zachęcanie do nazw przyrządów jakie poznają oraz ich zastosowania w astronomii i technice.
 • Zabranie aparatu fotograficznego, drugiego śniadania i apteczki.
Część właściwa
 • Wyjazd autokarem do Piwnic.
 • Spotkanie z pracownikiem Obserwatorium – rozmowa na temat Jego pracy, zwiedzanie terenów na których znajdują się urządzenia i przyrządy /korzystanie przez dzieci z wybranych urządzeń celem bezpośredniej obserwacji nieba według scenariusza przygotowanego przez przewodnika wycieczki/.
 • Spożywanie posiłku.
 • Odpoczynek.
 • Wspólne fotografie.
 • Podziękowanie śpiewem piosenki.
 • Powrót do przedszkola.
Podsumowanie i zakończenie w przedszkolu
Rozmowa po powrocie: utrwalenie, uściślenie i uporządkowanie zdobytych podczas wycieczki wiadomości w formie wypowiedzi pisemnych/przez nauczyciela/ oraz w formie plastycznej.
Mariola Wenker